ដឹងការពិតរឿងលោកត្រាំទឹកខ្ទះ​ក្ដៅ ជារឿងបោកប្រាសសុទ្ធសាធ​ បោកលុយតាយាយបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារ

កន្លងមកមានបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្វេសប៊ុកមួយចំនួនបានធ្វើការចុះផ្សារ និង បង្ហោះស៊ែរចែកចាយតៗគ្នាពីគ្រូមន្តអាគម និង លោកសង្ឃថៃមួយអង្គបានសម្តែងមហិទ្ធិឫទ្ធិថាខ្លួនជាអ្នកខ្លាំងពូកែ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចេះមន្តអាគមអូមអាម ដោយអង្គុយនៅក្នុងខ្ទះខ្លាញ់មានដុតភ្លើងពីក្រោមឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅហើយ មិនមានការក្តៅ ឬ រលាករលាត់អ្វីបន្តិចឡើយ បានធ្វើឱ្យមហាជនមានការងឿងឆ្ងល់ និង សង្ស័យជាខ្លាំង ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ គឺដឹងការពិតហើយ ចំពោះរឿងនេះ បើតាមសារព័ត៌មានថៃមួយចំនួនបានធ្វើការចុះផ្សាយ ដោយដកស្រង់សំដីរបស់សាស្ត្រាចារ្យ​វិទ្យាសាស្ត្រ​ថៃម្នាក់ឈ្មោះ Jessada Denduangboripant បង្រៀននៅសកល​វិទ្យាល័យជូឡា​ឡុងកន (Chulalongkorn) បាន​ធ្វើការ​បញ្ជាក់ថា នេះវា​ជា​ទង្វើ ក្លែងក្លាយ និង បោកប្រាសមួយ យ៉ាងពិតប្រាកដ ដែលមិនអាចប្រកែកបាន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្វី​ត្បិត​តែ​ខ្ទះ​ខ្លាញ់នោះ​ត្រូវបាន​គេ​ដុត​ភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធៅសន្ធៅ​ពីក្រោម ប៉ុន្តែ​ប្រេង​នៅក្នុង​នោះ​ពុំ​បាន​ពុះ​ទេ ព្រោះថា ខ្ទះ​ខ្លាញ់​នោះ ​ត្រូវបាន​គេ​ប្រើប្រាស់​វត្ថុ​ធាតុ​ពិសេស ហើយ​រៀបចំ​ជា២​ស្រទាប់ ដើម្បី “​បង្ខាំង​កំដៅ​”ចន្លោះ​នោះ​អាច​ត្រូវបាន​គេ​ដាក់​ទឹក​ចូល ហើយ​ទឹក​វា​នឹង​ស្រូប​យក​កម្តៅ រីឯ​ប្រេង​ពុំ​មាន​កម្តៅ​អ្វី​នោះទេ លោកសាស្ត្រាចារ្យ ក៏បាន​ប្រាប់​ពី​របៀប​សម្រាប់​ត្រួតពិនិត្យ​មើល​យ៉ាង​ងាយ ដោយ​គ្រាន់តែ​យក​ប្រដាប់​វាស់​សីតុណ្ហភាព​ដាក់​ក្នុង “​ប្រេង​” នោះ ការពិត​នឹង​ត្រូវ​បាន​ស្រាយ​បញ្ជាក់ ម្យ៉ាងវិញទៀត​ប្រភេទ​រុក្ខជាតិ​ នៅក្នុង​ខ្ទះនោះ​ ជា​ប្រភេទរុក្ខជាតិ​កាត់​បន្ថយកម្តៅ និង ​ធ្វើឱ្យអ្នកទស្សនាមើលទៅពិតជាគួរឱ្យខ្លាច ។​ ​ហើយអ្នកទស្សនាគិតថា ព្រះសង្ឃអង្គនោះពិតជាមាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យ តែការពិតគឺអ៊ីចឹងសោះ ៕​ ប្រជាប្រិយ

Read More

ពោះធំប៉ុន្មានខែ អេនជី បង្អួតសម្រស់លើសមុទ្រ ជាមួយកូនក្នុងផ្ទៃ យ៉ាងទាក់ភ្នែក!

កោះកុង៖ ជឿជាក់ថា ប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់ តារាស្រី អ្នកនាង អេន ជី ដែលជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះ ព្រមទាំងមានការគាំទ្រពីបណ្ដាទស្សនិក ជាមួយនឹងបទចម្រៀងដ៏ពេញនិយមជាច្រើនផងដែរ។ យ៉ាងណាមិញ បើទោះបីជា បច្ចុប្បន្ននេះ នាង បានឃ្លាតឆ្ងាយពីវិស័យសិល្បៈ ដោយងាកទៅចាប់មុខរបរថ្មីក៏ពិតមែន តែនាងនៅតែទទួលបានគាំទ្រពីហ្វេនៗ ជាពិសេស ធ្វើការតាមដាន ពីសកម្មភាពរបស់នាងស្ទើរតែគ្រប់ពេលទៅហើយ។ លើសពីនេះទៅទៀត កាលពីមុននេះបន្តិច នាង​បានបង្ហោះរូបភាពមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ជាមួយនឹងដំណើរកម្សាន្តទៅកាន់សមុទ្រ ដោយបានបង្អួតសម្រស់ ខណៈដែលខ្លួនកំពុងតែពរពោះកូនក្នុងផ្ទៃ ជាពិសេស នាងថែមទាំង ហ៊ានចុះហែលទឹកសមុទ្រយ៉ាងសប្បាយរីករាយ ផងដែរ៕

Read More

ចិន ព្រមាន«ខ្វៃនាវាអាមេរិក ២គ្រឿង»ឲ្យក្លាយជាកន្ទោងបណ្តែតទឹកសមុទ្រភ្លាមៗ ដោយប្រើគ្រា ប់ DF-26..(មានវីដេអូ)

ប្រទេសចិន បានចោ ទប្រកា ន់សហរដ្ឋអាមេរិកថា មានចេតនាក្រៅផ្លូវការក្នុងការបញ្ជូនក្រុមនាវាដឹកយន្តហោះវា យប្រ ហារចំនួនពីរក្រុម ទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតែមានជ ម្លោះ ខណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានរាយការណ៍ថា ទីក្រុងប៉េកាំងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទប់ទល់ នឹងបញ្ហាប្រឈមដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន បានលើកឡើង។ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន SCMP នាថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។ សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្ដហោះច ម្បាំ ង ០២គ្រឿងគឺ USS រ៉ូណាល់ រីហ្គែន (USS Ronald Reagan) និង USS នីមីតស៍ (USS Nimitz) ទៅកាន់តំបន់ជ ម្លោះដែនទឹកនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូង ដើម្បីដឹកនាំការធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំមួយ ដោយចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ។ ពោលគឺចំពេលតែមួយដែលចិន កំពុងដឹកនាំការធ្វើសមយុទ្ធយោធា នៅក្នុងតំបន់នោះដូចគ្នា។ សមយុទ្ធយោធានេះ គឺជាសមយុទ្ធយោធាទ្រ ង់ទ្រា យធំបំផុ ត របស់កងនាវាអាមេរិក នារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ និងរឿងកម្របំផុតដែលសហរដ្ឋអាមេរិក និងធ្វើសមយុទ្ធយោធាក្នុងតំបន់តែមួយ និងចំពេលតែមួយ ហើយវាកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារយៈពេល ០៥ថ្ងៃ ដោយចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុន នៅក្បែរទីប្រជុំកោះជ ម្លោះ ផារ៉ាសែល (Paracel)។ ឧត្ដមនាវីឯកអាមេរិក លោក ចច វីកអូហ្វ (George Wikoff) បានប្រកាសថា សមយុទ្ធយោធាដឹកនាំដោយកងក ម្លាំ ងនាវាច ម្បាំ ង USS Ronald Reagan និង USS Nimitz គឺជាសារមួយបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ ពីការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងការថែរក្សាស្ថេរភាព និងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើង នៃសកម្មភាពយោធាចិន។ យោធាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ បានឱ្យដឹងបន្ថែមថា យន្ដហោះទ ម្លា ក់គ្រា ប់បែ កអាមេរិក…

Read More

កុំចង់ខ្លាំងជាមួយជប៉ុន! ជប៉ុនប្រកាសពីគម្រោងផលិតយន្តហោះចម្បាំ ងបំបាំងកាយជំនាន់ថ្មី…

កុំចង់ខ្លាំងជាមួយជប៉ុន! ជប៉ុនប្រកាសពីគម្រោងផលិតយន្តហោះចម្បាំ ងបំបាំងកាយជំនាន់ថ្មី…ក្នុងសប្តាហ៍នេះ ជប៉ុនទើបតែបានប្រកាសពីផែនការ ផលិតយន្តហោះចម្បាំងបំបាងកាយជំនាន់ថ្មី ដើម្បីជំនួសយន្តហោះចម្បាំង F-2 ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះ នៅទសវត្សរ៍ខាងមុខ។ នេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១២ ខែកក្កដា កុំចង់ខ្លាំងជាមួយជប៉ុន! ជប៉ុនប្រកាសពីគម្រោងផលិតយន្តហោះចម្បាំ ងបំបាំងកាយជំនាន់ថ្មី…ក្នុងសប្តាហ៍នេះ ជប៉ុនទើបតែបានប្រកាសពីផែនការ ផលិតយន្តហោះចម្បាំងបំបាងកាយជំនាន់ថ្មី ដើម្បីជំនួសយន្តហោះចម្បាំង F-2 ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះ នៅទសវត្សរ៍ខាងមុខ។ នេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីសារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០។ក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនក្នុងសប្តាហ៍នេះ បានប្រាប់ទៅកាន់សមាជិកសភានៃប្រទេសជប៉ុនថា បើតាមគម្រោង យន្តហោះចម្បាំងជំនាន់ ទី៦ (បច្ចុប្បន្នយន្តហោះចម្បាំងជំនាន់ថ្មីបំផុត គឺជំនាន់ទី៥) នឹងត្រូវចាប់ផ្តើមការផលិតនៅឆ្នាំសារពើពន្ធ២០៣១ ហើយពួកវានឹងជំនួស ក្រុមយន្តហោះ ចម្បាំង F-2 ដែលជប៉ុនមានជិត១០០គ្រឿង។ F-2 ជាយន្តហោះចម្បាំងជំនាន់ទី៤ របស់ជប៉ុន ដែលត្រូវបានផលិតឡើង ដោយយកគំរូតាមយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់អាមេរិក។គួរជម្រាបថា យន្តហោះចម្បាំងជប៉ុន F-2 ដែលបានធ្វើការហោះហើរដំបូងតាំងតែពីឆ្នាំ១៩៩៥ រួមជាមួយយន្តហោះចម្បាំងF-15J គឺជា ឆ្អឹងខ្នងនៃសមត្ថភាពការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុន។ ប៉ុន្តែគេមើលឃើញថា វាត្រូវការការធ្វើទំនើបកម្ម ជាពិសេសចំពោះមុខ ភាពជឿនលឿននៃយន្តហោះចម្បាំងស៊េរីថ្មីៗរបស់ចិន ដូចជាយន្តហោះចម្បាំងបំបាំងកាយ J-20 ជាដើម

Read More

អេន ជី រម្លឹករូបចាស់ៗជាមួយប្តី កាលផ្ដើមស្នេហ៍ដំបូង ព្រមទាំងពោលពាក្យបែបនេះ

ភ្នំពេញ៖ ក្រោយរៀបការកសាងជីវិតគ្រួសាររួច តារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះ អ្នកនាង អេន ជី បានឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈអស់ជាច្រើនឆ្នាំ ងាកទៅបាច់អាជីពបើកមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរ។ ដោយពេលនេះ នាង និងស្វាមី កំពុងរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្ដីសុខ ពោរពេញដោយសុភមង្គលកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ។ យ៉ាងណាមិញ ក្រោយរៀបការបានប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ អេនជីក៏កំពុងពរពោះកូនដំបូងផងដែរ។ បើក្រឡេកទៅមើលជីវិតឯកជន ពេលឃ្លាតឆ្ងាយពីសិល្បៈ ឃើញថា តារាស្រីរូបនេះ កាន់តែមានជីវភាពធូរធា ហ៊ឺហារជាងមុនមិនចាញ់កាលនៅជាតារាចម្រៀងឡើយ។ ក្នុងនោះដែរ ថ្មីៗនេះ នាងបានបង្ហោះរូបភាពរម្លឹកពីទំនាក់ទំនងស្នេហាដំបូងរបស់ខ្លួនជាមួយស្វាមី ព្រមទាំងមានសារខ្លីនិយាយថា៖ រូបថតឆ្នាំ២០១៣>២០២០ជួបគ្នាជានិស្ស័យ និស្ស័យជាប្ដីប្រពន្ធ ១០០ឆ្នាំ សុភមង្គលមិនមែនកើតចេញពីពាក្យស្លោកឬពាក្យគេថា តែវាកើតឡើងតាមសកម្មភាពនិងទង្វើរបស់យើងជាអ្នកសាងឡើងជាប្រចាំ…នេះជារូបភាពស្គាល់គាត់ដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃនេះ អរគុណចំពោះការមើលងាយនិងបញ្ហាព្យុះភ្លៀងជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំរហូតដល់ថ្ងៃនេះ។ សេចក្ដីសុខពេលនេះគឺមានពេលវេលាអង្គុយមើលរូបថតប្ដីប្រពន្ធរួចក៏ញញឹមដាក់ខ្លួនឯងនិងហៅប្ដីមកមើលរូបចាស់ៗហើយសើចដាក់គ្នា ជាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដដែលផ្តល់ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក …អរគុណនូវអ្វីដែលខ្លួនឯងមាន អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនិងស្រឡាញ់ អរគុណពាក្យមើលងាយនិងបញ្ហាព្យុះភ្លៀងជាច្រើនរហូតធ្វើឲ្យខ្ញុំមានថ្ងៃនេះ។ អ្នកដទៃអាចមើលមកយើងខុស តែយើងត្រូវអោយតម្លៃនិងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជានិច្ច ព្រោះមានតែយើងទេដែលស្គាល់ខ្លួនឯងយើងច្បាស់ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា កាលតារាចម្រៀង អេន ជី ប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈ នាងពិតជាទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីទស្សនិកជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន។ ដោយរាល់បទចម្រៀងនីមួយៗរបស់នាង សុទ្ធសឹងតែពិរោះ គួរឲ្យចង់ស្ដាប់គ្រប់បទតែម្ដង។ តែពេលនេះ នាងក៏កំពុងសាងជីវិតគ្រួសារយ៉ាងមានសេចក្ដីសុខ ហើយក៏កំពុងត្រៀមទទួលសមាជិកថ្មី កូនដំបូង ជាការដូរថ្ងៃរៀបការផងដែរ៕

Read More

ជិតបានល្អមើល!! អាមេរិកបញ្ជូនឧទ្ធម្ភាគចក្រធន់ធ្ងន់«ជាង៣០គ្រឿងឲ្យឥណ្ឌា» រួចរាល់ដើម្បីត្រៀមធ្វើស ង្រ្គាម..(វី ដេអូ)

បរទេស៖ ក្រុមហ៊ុនការពារជាតិ ខ្នាតយក្សសហរដ្ឋអាមេរិក Boeing Co. នាពេលថ្មីៗនេះ បានធ្វើការប្រកាសប្រាប់ថា ខ្លួនបានដឹកជញ្ជូនឧទ្ធម្ភាគចក្រ AH-64E Apache ចំនួន២២គ្រឿង និងឧទ្ធម្ភាគចក្រ CH-47 Chinook ចំនួន១៥គ្រឿង ឲ្យដល់កងទ័ពជើងអាកាសរបស់ប្រទេសឥណ្ឌា។ ចំណែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុមហ៊ុន Boeing មួយ តាមសេចក្តីរាយការណ៍ បាននិយាយប្រាប់ថា ឧទ្ធម្ភាគចក្រ Apache ចំនួន៥គ្រឿងចុងក្រោយ ទើបបានប្រគល់ឲ្យកងទ័ពជើងអាកាសឥណ្ដាំ នៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស Hindan កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះ។ កាលពីក្នុងខែមីនា ក្រុមហ៊ុន Hindan បានប្រគល់ឧទ្ធម្ភាគចក្រធុនធ្ងន់ Chinook ចំនួន៥គ្រឿងចុងក្រោយផងដែរ។ គួរបញ្ជាក់ថា កិច្ចព្រមព្រៀងទិញឧទ្ធម្ភាគចក្រ រវាងក្រុមហ៊ុនការពារជាតិខ្នាតយក្សសហរដ្ឋអាមេរិក និងក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសឥណ្ឌា ត្រូវបានសម្រេចជាចុងក្រោយ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ប្រទេសឥណ្ឌា ត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថា ជាដៃគូការពារជាតិដ៏ចម្បងមួយ វី ដេអូ៖

Read More

ជីវិតមើលមិនឃើញ ! បុរសម្នាក់អតីតធ្លាប់ប្រលងចម្រៀង និងជាពេទ្យធ្មេញ ជួបគ្រោះថ្នា ក់​ ចរា ចរណ៍ ស្លា ប់បាត់បង់ជីវិត…(មានវីដេអូ)

(ភ្នំពេញ)៖ ព័ត៌មានបឋម៖ បុរសម្នាក់ឈ្មោះ ហ៊ាង វេងហេង,អាយុ២៦ឆ្នាំ មុខរបរ​ជាគ្រូពេទ្យធ្មេញបានជួបគ្រោះ.ថ្នា.ក់.ចរាចរ.ណ៍​បណ្ដាលឲ្យ.ស្លា.ប់ពេលបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យ​ បន្ទាប់ពីជិះម៉ូតូZoomer-Xឌុបគ្នា២នាក់ចេញពីជួបជុំគ្នាបំណងត្រលប់ទៅផ្ទះ​បែរជាទៅបុ.កផ្ទប់របាំងថ្ម​ពុះចែកទ្រូងផ្លូវ​ហេីយខ្ទាតបោកនឹង.ថ្នល់​.ពេញទំហឹ.ង​នៅមុខផ្ទះចម្លាក់នាគផ្លូវ២៧១​,សង្កាត់ទួលទំពូងទី២​,ខណ្ឌចំការមន​ នាម៉ោងជិត៥ទាបភ្លឺ​ថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០នេះ។ សូមជួយ ​Share ​រកសាច់ញាតិគាគ់ផង​ព្រោះក្រោយកេី.ត.ហេ.តុភ្លាម​មិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់បានមកដល់មុនសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានហេីយរថយន្តសង្គ្រោះ២គ្រឿងបានមកដល់ ដោយប្រញាប់ជួយសង្គ្រោះជន.រ.ង.គ្រោះដែលរ.បួ.ស.ធ្ង.ន់.ធ្ងរខ្លាំង ​និងបុរសម្នាក់ទៀត​ជិះពីក្រោយ​ រង.រ.បួ.សជេីងខាងឆ្វេងដឹកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះ.បន្ទាន់ភ្លាមៗនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្សី វីដេអូ

Read More

ក្តុកក្តួលណាស់! បងស្រីម្នាក់ ព្រមទាំងកូនក្នុងផ្ទៃ៥ខែ បានស្លា ប់បាត់ជីវិតចោលប្តីយ៉ាងគួរអោយសង្វែកដោយសារតែ

ហ្វេសប៊ុក ៖ មហាជនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៏ និង ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយកាលពីថ្ងៃទី៧ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ ស្ត្រីពពោះម្នាក់​បានលាចាកចោល​ក្រុមគ្រួសារជារៀងរហូតគ្មានថ្ងៃជួប ​ព្រោះតែជំងឺប៉ុន្មានមុខដែលខ្លួនមិនអាចតស៊ូជម្នះទ្រាំទ្របាន ដំណឹងទាំងនេះបានធ្វើឲ្យបុរសជាស្វាមី ឪពុកម្ដាយ បងប្អូន ព្រមទាំងសាច់ញាតិទាំងអស់ មានក្តីសោកស្ដាយជាខ្លាំង និងទទួលយកស្ទើរពុំបាន ព្រោះវាឆាប់រហ័សពេក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កាន់តែឈឺចាប់ជាងនេះទៅទៀតនោះ កូនទីពីរក្នុងផ្ទៃអាយុ ៥ខែ ដែលមិនទាន់ទាំងបានឃើញពន្លឺថ្ងៃផង ក៏ត្រូវលាទៅរហូតជាមួយម្ដាយដែរ ធ្វើឲ្យបុរសជាស្វាមី ជាឪពុក មានក្តីអាឡោះអាល័យឥតឧបមា រកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបាន។ បុរសជាស្វាមីរូបនេះ បានសរសេរសាររំជួលចិត្តដែលហាស្ដីមិនរួច បង្ហោះលើគណនីហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួនមានឈ្មោះ Hea Ra ទាំងទឹកភ្នែកថា៖ «ជាតិក្រោយចាំជួបគ្នាទៀត អូនហត់ហើយ អូនទៅបានសេចក្តីសុខ បងស្រឡាញ់អូនអស់មួយជីវិតរបស់បង»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាក់ស្តែង ក្រោយឃើញរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យអាណិតបែបនេះ ធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននាក់ ដែលនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក បានផ្ញើសារចូលរួមជួយរំលែកទុក្ព្រមទាំងប្រាប់ឲ្យបងប្រុសដែលជាស្វាមី ឲ្យរឹងមាំឡើង គាត់ទៅបានសុខហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា អ្នកម្ដាយខាងលើមានទីលំនៅស្ថិតនៅស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល ឯមូលហេតុដែលនាំត្រូវព្រាត់គ្រួសារ ព្រាត់ប្តី ព្រាត់កូនជារៀងរហូតគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់បែបនេះ គឺដោយសារគាត់មានជំងឺដុះសាច់បំពង់ក រលាកសួត ព្រមទាំងខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហម ធ្វើឲ្យគាត់មានអាការៈហត់ខ្លាំង ថប់ដង្ហើម និងដង្ហក់ខ្យល់តែម្ដង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាក់ស្តែង ទាំងនេះជាសាររំលែកទុក្ខ និងបង្ហាញការ​អាណិតស្ដាយស្រណោះ​ចំពោះការបាត់បង់មួយនេះពីប្អូនប្រុស និងមិត្តភ័ក្ដិផ្សេងទៀត «បងស្រីទៅឲ្យបានសុខ ទៅដល់ឋានបរមសុខជាតិនេះបងប្អូនយេីង​បែកគ្នាឋាន​មនុស្ស តែយេីងនៅតែជា​បងប្អូនរហូត ម្ភៃបួនឆ្នាំនេះ ខ្លីណាស់សម្រាប់ការជួបជុំមួយនេះ»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«បើកហ្វេសប៊ុកភ្លាមឃើញភ្លាម គ្នាស្លុតអស់​ហើយ មិនគួរឲ្យជឿទេ ថាហេតុអ្វីឯងទៅលឿនយ៉ាងនេះ អាភា គ្នាឃើញឯងផុសថា មានកូនម៉ាន​ថ្ងៃមុនសោះហ្នឹង អាណិតណាស់ សូមឯង​និងកូនទៅឲ្យបាន​សុខណា​សម្លាញ់។ ចូលរួមរំលែកទុក​ដ៏ក្រៀមក្រមពីចម្ងាយផង។ លារហូតហើយ​ពួកម៉ាកអើយ បើមានជាតិ​មុខ សុំធ្វើជាបងប្អូនល្អជាមួយគ្នាណា បែកគ្មាន​ថ្ងៃជួប គ្នាធ្វើចិត្តមិនបានទេ»៕ប្រភព៖ខ្មែរឃ្លូបល

Read More

ទីបំផុត គូស្នេហ៍សេដ្ឋី របស់ Taew បង្ហោះរូបនាង លែងឲ្យហ្វេនសង្ស័យទៀតហើយ

ថៃ៖ អាចនិយាយបានថា នៅតែមានហ្វេនៗជាច្រើន បានផ្ញើសារលើទឹកចិត្ត ទៅដល់តារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាព Taew Natapohn ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងមូល បន្ទាប់ពីបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រលាញ់ ដែលជាលោកឪពុករបស់នាងផ្ទាល់តែម្ដង ។ យ៉ាងណាមិញ ក្រឡេកឃើញថា នៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់ឪពុកនាង ក៏នៅតែ មានមិត្តភក្តិបងប្អូនប្រុសស្រី ព្រមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសជាច្រើន បានមកចូលរួមរំលែកទុក្ខ ដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់នាងមានស្នាមញញឹមសាជាថ្មីម្តងទៀត​ ។ នៅក្នុងនោះដែរ ក៏ត្រូវបានហ្វេនៗមិនតិចនោះឡើយមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះគូស្នេហ៍ថ្មី ដែលជាកម្លោះអ្នកមានហាយសូរ លោក Pranai Phornprapha ដែលនៅរង់ចាំជួយ និងលើកទឹកចិត្តទៅដល់នាង ព្រមទាំងជួយនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពយ៉ាងពេញទី ផងដែរ។ លើសពីនេះទៅទៀត កម្លោះហាយសូររូបនេះ ក៏បានបង្ហោះ រូបភាពមួយសន្លឹក ដែលជារូបភាព ដែលខ្លួនបានថតជុំគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ Taew ខណៈដែលមុខមាត់របស់នាង ចាប់ផ្ដើមមានស្នាមញញឹម ដោយភាពកក់ក្ដៅ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ លោកក៏បានបង្ហោះរូបភាពក្នុង Instagram Story ដែលរូបភាពរបស់ Taew កំពុងតែសើចសប្បាយ ធ្វើឲ្យហ្វេនៗរបស់នាង អស់ក្ដីបារម្មណ៍ និងមានភាពសប្បាយរីករាយ ទៅតាមគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងមួយនេះ

Read More

មិនធម្មតា! ចែ កា បានបង្ហោះវីដេអូមួយនេះភ្លាម ហើយឆ្លើយបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីចំពោះអ្នកសួរថា វះកាត់អញ្ចឹង ឈឺអត់ (មានវីដេអូ)

ភ្នំពេញ ៖ ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនបានទទួលជ្រាបដឹងហើយថា កាលពីព្រឹក នាថ្ងៃទី ០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០ ទើបកន្លងផុតទៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ចែកា បានសម្រាលកូនដោយជោគជ័យហើយ កូនស្រី ចែកា មានមុខមាត់ កាត់ទៅរកប៉ាៗរបស់គេ មើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ និងក្នាញ់ខ្លាំងណាស់ ខុសពីសព្វដងមើលទៅអ្នកទាំងពីរពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ នូវសមាជិកថ្មីម្នាក់នេះខ្លាំងណាស់ ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យប៉ាៗ ទិញបន្តោងខ្សែកពេជ្រឲ្យទៀត។យ៉ាងណាមិញ ក្នុងនោះមានគេសួរ ចែកា ថា តើវះកាត់អ៊ីញ្ចឹង ឈឺអត់? ស្រាប់តែ ចែកា បានបង្ហោះវីដេអូមួយភ្លាម ជាការឆ្លើយតប ព្រមទាំងភ្ជាប់សារខ្លីមួយថា “អ្នកសួរចែកាវះឈឺអត់ ឥឡូវចូលមើលvideoចែកាមុនវះ ក្រោយវះ របស់ចែកាផ្ទាល់ទៅ បាត់ឈឺអស់ហើយ ពេលឮសំលេងកូន”។ ដើម្បី ជ្រាប កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ។ប្រភព៖ហ្វេសប៊ុក . សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ

Read More