ដឹងការពិតហើយ! ឯកឧត្ដម ឃួង ស្រេង ប្រាប់មូលហេតុហើយ ម៉េចបានលែងបង្ហាញតួលេខ-ឈ្មោះអ្នកឆ្លងនៅភ្នំពេញ

តួលេខ អ្នកឆ្លងនៅរាជធានីភ្នំពេញ ក៏ដូចជាតាមបណ្តាខេត្ត មានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុគនៅដើមថ្ងៃដំបូងនៃខែមិថុនានេះ ដែលមានអ្នកឆ្លងរហូត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដល់ទៅ ៦០០ ទៅ ៧០០នាក់។ ដោយឡែក មួយរយៈក្រោយនេះក៏មានការខកខានមិនបានបង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងកូ.វីដ១៩ គឺដោយសារតែមានការលើកឡើងពីអង្គការសុខភាព WHO

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និង​ខ្វះខាតមន្រ្តីធ្វើការងារនេះ ដែល​ត្រូវទៅធ្វើការងារ​ប្រឆាំង​នឹងកូ.វីដ១៩។ការលើកឡើងខាងលើ ជាការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្ដម ឃួង ស្រេង អភិបាល​រាជធានីភ្នំពេញ នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយវិទ្យុវាយោ កាលពីថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២១ «ខ្ញុំអត់បង្ហាញ​ជាសាធារណៈ ដោយសារតែ​អង្គការ WHO ថា​កុំឱ្យប៉ះពាល់ ណាមួយទៀត ខ្ញុំខ្វះមន្រ្តី​ មន្រ្តីខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការងារ​​ច្រើនដើម្បីទប់ទល់នឹងកូ.វីដ»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment