វ៉ាវ! បាត់មុខយូរពីសិល្បៈ អ៊ិន វលក្ខណ៍ទេពី នៅតែក្មេង និងស្រស់ស្អាតគួរឱ្យក្នាញ់

បាត់មុខពីការសម្តែងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតែស្រីស្អាត អ៊ិន វលក្ខណ៍ទេពី នៅតែលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីនានារបស់មិត្តរួមអាជីព ។ ក្នុងនោះក៏មានការសរសើរថាទោះបីមានវ័យច្រើនក៏ពិតមែន តែ អ៊ិន វលក្ខណ៍ទេពី នៅតែស្រស់ស្អាតហើយក្មេងតារាស្រករក្រោយល្មមៗកុំចង់មកហក់។បាត់មុខពីការ

សម្តែងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតែស្រីស្អាត អ៊ិន វលក្ខណ៍ទេពី នៅតែលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីនានារបស់មិត្តរួមអាជីព ។ ក្នុងនោះក៏មានការសរសើរថាទោះបីមានវ័យច្រើនក៏ពិតមែន តែ អ៊ិន វលក្ខណ៍ទេពី នៅតែស្រស់ស្អាតហើយក្មេងតារាស្រករក្រោយល្មមៗកុំចង់មកហក់។

Related posts

Leave a Comment