វ័យត្រឹម ១៦ឆ្នាំ មានមហិច្ឆតាបើកយន្តហោះ ដើម្បីដឹកសម្ភារពេទ្យ ទៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមានការរាតត្បាតកូវីដ១៩

ស្ថិតក្នុងវ័យមួយដែលយុវវ័យដទៃ កំពុងព្យាយាមចង់បានប័ណ្ណបើកបរ តែ TJ Kim បាននឹងកំពុងតែព្យាយាមយ៉ាងសកម្មដើម្បីទទួលបានសញ្ញាបត្របើកយន្តហោះ និងធ្វើរឿងល្អថ្មីៗ តាមអ្វីដែលខ្លួនប៉ង ដើម្បីឈានដល់គោលដៅនេះ ។Kim គឺជានិស្សិតឆ្នាំទី២ នៅសាលា London Bethesda ក្នុងតំបន់

Maryland ។ ដោយសារតែកូវីដ១៩ បានធ្វើឱ្យសាលារបស់ Kim បង្ខំចិត្តបិទបណ្តោះអាសន្ន ។ ទោះបីជាកាត់បន្ថយការសិក្សានៅសាលា ប៉ុន្តែសាលានៅតែដាក់ការងារសម្រាប់សិស្សធ្វើនៅផ្ទះជាប្រចាំ ជាពិសេសក៏បន្ថែមការឱ្យធ្វើរឿងល្អសម្រាប់អ្នកដទៃថែមទៀត ។ដោយមានជំនួយពីក្រុមគ្រួសារផង Kim

បានរកឃើញមន្ទីរពេទ្យ៧ នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមានសម្ភារតិចតួចសម្រាប់ព្យាបាលវីរុសកូវីដ១៩ ។នៅក្នុងគម្រោងនោះ ​Kim ជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹករបស់ខ្លួនបានបើកយន្តហោះទៅតំបន់ដែលនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងធំៗ ក្នុងចំងាយដែលមិនលើសពីអ្វីដែលសាលាបានកំណត់សម្រាប់សិស្ស ។ គំរោងរបស់ Kim មានឈ្មោះថា

Related posts

Leave a Comment