មិនចប់ទេ! លោក សុវណ្ណ រិទ្ធី នឹងភរិយា ប៉ះគ្នាទៀតហើយហើយថែមទាំងពោលពាក្យសុទ្ធតែ

នៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី 21 កក្តដា​ ឆ្នាំ2021 គេឃើញលោក សុវណ្ណរិទ្ធី បានប៉ះពាក្យសម្តីគ្នាជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្លួនសារជាថ្មី ដោយលោកសុវណ្ណរីទ្ធីបានបោះពាក្យសម្តីថា: ” យល់អារម្មណ៏គេជេរប្រមាថហើយមែនទេភរិយាល្អរបស់បងអើយ??? បើអូន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យល់ហើយ … ហេតុអ្វីបានចូលចិត្តបង្កើតរឿងអោយគេជេរប្រមាថបងខ្លាំងម្លេះ?? ឬជារឿងសប្បាយចិត្តរបស់អូន នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អូន ពេលដែលគេជេរប្រមាថបងកន្លងមក?? សម្រាប់បង បងចង់ប្រាប់ថា បងមិនដែរសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែរ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឃើញគេប្រើពាក្យសម្តីមិនសមរម្យទៅលើអូន😰🙏 តែសម្រាប់ចិត្តអូនវិញបងសូមមិនយល់ទេពេលនេះ😰🙏ឈប់ទៅ យើងគួរបញ្ជប់គ្នាត្រឹមនេះចុះ😰🙏 ” មិនចាំយូរឡើយក្រោយឃើញបែបនេះស្រាប់តែភរិយារបស់លោកសុវណ្ណរិទ្ធីតបវិញភ្លាមៗថា: ”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ចប់ឡាយសិទ្ធនិយាយបញ្ចប់តែអត់មកបញ្ចប់ទេ មួយមាត់ណាក៏លោកប្រមាថគ្រួសាររប់ខ្ញុំ គ្រួសារខ្ញុំពាក់ពន្ធ័អីនិងលោក បញ្ហារពីរអ្នកតែជេម៉ែឳខ្ញុំ ម៉ែឳរបស់ខ្ញុំធ្វើអីលោកឯង ទាំងដែលគាត់ខំមើលថែកូនលោកឯងទាំងពីរ ចូលចិត្តបង្ហោះថាខ្ញុំជេលោក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចុះលោកឡាយហែកខ្ញុំយ៉ាងមិចខ្លះ លោកនិយាយអីអោយពិតបន្តិច កុំគ្មានរូបអង្គុយនិយាយថាគេខុស ខ្ញុំក៏ចេះ ជាអ្នកសាពត៍មានគំរូរតែ អង្គុយឡាយជេប្រពន្ធដូចហែកសំពត់ ខ្ញុំកោតណាស់ដែលលោកហ៊ាននិយាយពាក្យបែបនេះ លោកអាងតែជាកាស៊ែត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហ៊ានដើរជេគេពេញនិង ធ្វើជាអ្នកកាស៊ែតល្អក្នុងសង្គមធ្វើអី បើប្រពន្ធនិងកូនទុកចោលហើយចោតថា មកផ្ទះគេជេ បានហើយលោក ឈប់បន្ទើសទៅប្ដីល្អ ឬមួយក៏លោកបន្តើរស្រីហើយគេចាប់បាន បានលោកនិយាយបែបនេះអោយគេអាណិត ”

Related posts

Leave a Comment