អាណិតណាស់! មេដឹកនាំផ្តាច់ការ របស់កូរ៉េខាងជើង លោក គីមជុងអ៊ុន អាចទទួលមរណភាព បន្ទាប់ពីការវះកាត់បេះដូង…

អ្នកសារព័ត៌មាន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងតំបន់បានអះអាងថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មេដឹកនាំផ្តាច់ការ របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក គីមជុងអ៊ុន អាចទទួលមរណភាព​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឬស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាមនុស្សរុក្ខជាតិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់ពីការវះកាត់បេះដូង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

វាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាការពិតដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសចិន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងជប៉ុនថា មេដឹកនាំផ្តាច់ការអាយុ ៣៦ ឆ្នាំបានស្លាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Metro ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានឱ្យដឹងដោយផ្អែកតាមប្រភពចំនួន៣​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលស្និតនឹងស្ថានការណ៍នេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។

ចំណែកទស្សនាវដ្តី​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Shukan Gendai បានផ្សាយថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោកគីមបានស្ទាបទ្រូង របស់គាត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយបានដួលទៅនឹងដី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ជាយក្រុងកាលពីដើមខែនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕

Related posts

Leave a Comment