បើឪខ្លា កូនត្រូវតែខ្លា! កំពូលអ្នកប្រដាល់ Floyd Mayweather កំពុងតែបង្ហាញកូនប្រុសខ្លួនអំពីការប្រយុទ្ធ និងវិធីសាស្រ្តមួយចំនួន…

Floyd Joy Mayweather Jr. គឺជាអ្នកប្រដាល់កំពូល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងអាជីពអាមេរិក ដែលទទួលបានគាំទ្រ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយមានសមត្ថភាពខ្លាំង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ថែមទាំងធ្លាប់បានផ្តួលដៃគូរជាច្រើនដែលជាកំពូលអ្នកប្រដាល់ដូចគ្នា ។

ជាក់ស្តែង កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មានការចែករំលែកវីដេអូ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កំពូលអ្នកប្រដាល់ Floyd Mayweather ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កំពុងតែបង្ហាញកូនប្រុសខ្លួនអំពីការប្រយុទ្ធ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និងវិធីសាស្រ្តមួយចំនួន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដើម្បីយល់់ច្បាស់ពីគ្រឹះនៃការវាយ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កូនប្រុសរបស់លោកមើលទៅដូចជាខំណាស់ព្រោះមិនចង់ឱ្យឪពុកខកបំណង ។

ទំនងជា​ Floyd Mayweather ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចង់ឱ្យកូនប្រុសរបស់លោកបន្តពីលោកក្នុងនាមជាអ្នកប្រដាល់អាជីពដូចគាត់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទើបបើកការបង្ហាត់ដល់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនយ៉ាងស្វិតស្វាញនេះ៕

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ៖

Related posts

Leave a Comment