ខ្លាំងបាត់! អគ្គិសនីកម្ពុជា ព្រមានប្តឹង ពលរដ្ឋដែលរិះគន់រឿងអស់ថ្លៃភ្លើងច្រើនតាមហ្វេសប៊ុក ដែលគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវ

អគ្គិសនីកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានព្រមានចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការប្រឌិត បរិហារកេរ្តិ៍គ្មានមូលដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវ ប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសស្ថាប័ន អគ្គិសនីកម្ពុជា ដែលអាចរក្សាសិទ្ធិ ឆ្លើយតបតាមផ្លូវច្បាប់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អគ្គិសនីកម្ពុជា បានអំពាវនាវដល់អ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីប្រើយន្តការដែលមាន ជាជាងធ្វើការញុះញុង់ បង្កបញ្ហា បរិហារកេរ្តិ៍ ដែលអាចធ្វើឱ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់របស់បងប្អូនទៅវិញ។

អគ្គិសនីកម្ពុជា បានលើកទឹកចិត្ត និងអំពាវនាវដល់បងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជាទូទាំងប្រទេស ប្រសិនបើមានបញ្ហាចម្ងល់ ការតវ៉ា ឬពាក្យបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនី បងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនី អាចប្រើយន្តការខាងក្រោមមួយណាក៏បាន។យន្តការទាំងនោះ មានដូចខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment