ឡានបិត UV ប្រុងទៅ! តាមគណនីហ្វេសប៊ុក Ah Rin Love បាននិយាយថា ឡានខ្ញុំបិត UV តែ30%គេចាប់យក50000៛ ….

ហ្វេសប៊ុក៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថា Ah Rin Love ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានលើកឡើងថា «ផ្លូវវេងស្រេងចាប់ឡានខ្ញុំបិត UV តែ30%គេចាប់យក50000៛ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តើច្បាប់នេះមានចេញមកទេចាប់ហើយគេមិនបកទេគេឲ្យយើងឈរបកខ្លួនឯងហើយបង់លុយទៀត ។

បើដឹងខ្ញុំមិនបំពានច្បាប់ទេរកអីចាប់មិនបានគេថាយើងបិត UV ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចាំមើលអស់ UV ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានអី ហៅចាប់អីទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចាប់បានតែគ្នាអ្នកមានលុយបង់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចុះគ្នាធ្វើការឲ្យគេមួយថ្ងៃ30000៛ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចាប់គ្នាដែនោះគ្រាន់តែម៉ូត៉ូគ្នាបង់រំលះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គេអត់កាតគ្រីមានតែក្រដាស់ចេញពីធនាគារឲ្យហើយគេនិយាយថាបង់20$ ទើបទៅបាន ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេលនេះម្នាក់ៗគេខុសចិត្តចេញក្រៅផ្ទះព្រោះខ្លាចអស់បាយឲ្យកូនសុី ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែត្រូវរកលុយទៅឲ្យវាមួយតងទៀតពេលនេះលែងខ្លាចហើយកូរ៉ូណា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ខ្លាចតែអត់បាយឥលូវមកខ្លាចរឿងច្បាប់ថ្មីមួយទៀតអារលាយហែងយកទៅញើសឈាមអ្នកក្រ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកមធ្យមគេបង់បានតែត្រូវចាំផងអ្នកខ្លះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​វិញសុីឈ្នួលដឹងឥវ៉ាន់ឲ្យគេបានតិចតូចត្រូវគេចាប់យកអស់ទៀតឈឺចាប់ណាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លុយនឹងគេរកបានទៀតតែគេស្អប់ពួកអ្នកគ្មានថ្ងៃភ្លេច»៕ សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Related posts

Leave a Comment