គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់! យុវជនមួយក្រុមបានធ្វើការដុតសត្វអូទ្រីស មួយទាំងមូល ដើម្បី

រឿងរ៉ាវប្លែកៗចេះតែត្រូវបានគេចែករំលែក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពេញផ្ទៃបណ្តាញសង្គម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយភាគច្រើនសុទ្ធតែជាសកម្មភាព ពិបាក និងថ្មីៗ តែក៏មិនសូវជាយល់ថាពួកគាត់គិតអ្វីនោះទេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានជាទំនេរទៅធ្វើរឿងប្លែកៗទាំងអស់នោះបាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពិតជាពិបាកយល់មែន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទាំងនោះវាអាចជារបរតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិចផងដែរ។

ដូចជារឿងមួយនេះ ត្រូវបានគេចែករំលែក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងនិយាយចែកគ្នាអំពីរបៀបដុត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សត្វអូទ្រីស តាមប្រភពពីវីដេអូមួយដែលជាការចែករំលែកមកពីបរទេស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលបានបង្ហាញពីសកម្មភាព របស់យុវជនមួយក្រុមបានធ្វើការដុតសត្វអូទ្រីស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មួយទាំងមូល មើលទៅពិតជាទំនងណាស់ ដោយពួកគេបានធ្វើការបរិភោគ នៅក្នុងព្រៃតែម្តង។

ជាក់ស្តែង វាពិតជារឿងមួយដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលណាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយពិតជាមិននឹកស្មានទេថាពួកគេបានចែករំលែកពីការដុតសត្វអូទ្រីសមួយក្បាលនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្តែងមើលទៅពួកគេពិតជាជំនាញណាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយនេះប្រហែលមិនមែនជាលើកដំបូងនោះទេ ព្រោះការដុតរបស់ពួកគេមានរបៀបរបបត្រឹមត្រូវ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និងដឹងច្បាស់ពីពេលដែលត្រូវឆ្អិនទៀតផង៕ សូមទស្សនារូបភាព៖

Related posts

Leave a Comment