ក្ដៅៗ មានបុរសម្នាក់បានរិះគន់ថា ច្បាប់នៅលើមាត់ បើកឡានសុខៗ ប៉ូលិសចោទថា និយាយទូរស័ព្ទពេលបើកបរ ផាក១២មុឺន ទោះមានកាមេរ៉ាភស្តុតាងក៏នៅតែខុសដែរ

យោងទៅតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Mayana Rothបានបង្ហោះថា ៖ ចរាចរណ៍ច្បាប់លើមាត់ថាមិនចង់ពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងសង្គមទេ ត្រឹមប្រជាជនធម្មតា ធ្លាប់តែឃើញគេផុសក្នុងFB ពេលជួបខ្លួនអែងបានដឹងថា ឱអាអើយអា😔Me: ជំរាបសួរបងទាំងដៃ២ បងខ្ញ៉ំខុសអីOppa: បងនិយាយទូរស័ព្ទ ពេលបើកបរMe: ខ្ញ៉ំអត់បាននិយាយទូរស័ព្ទទេ ខ្ញ៉ំមាន Airpodបើខ្ញ៉ំបាននិយាយក៍និយាយតាមកាសដែរ ឡានខ្ញ៉ំមានកាម៉ារ៉ា ថតរូបនឹងសម្លេង បើកបងបើកមើល ឬលឺខ្ញ៉ំនិយាយទូរស័ព្ទ បងយកឡានខ្ញ៉ំទៅណាទៅៗ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Oppa: ខ្ញ៉ំអត់មានពេលអីទៅឆែកមើលចឹងៗទេ ទៅៗទៅបំពេញឯកសាពីការខុសច្បាប់និយាយទូរស័ព្ទ 120000៛Me: ខ្ញ៉ំអត់ទៅហើយនៅតែតវ៉ាថាមិនបាននិយាយទូរស័ព្ទ ១សន្ទុះក្រោយមក
Oppa: បងអត់និយាយទូរស័ព្ទទេបងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ ពេលបើកបរហើយកែឆ្នៃដាក់ស៊ីមាំង៤ Prius អត់ដែរមានស៊ីមាំង៤ទេ ថាហើយថា

Me: គិតក្នុងចិត្ត (ចុមខុស១ណាអោយច្បាស់ រឺក៍ចង់ធ្វើស៊ី) មានអី ពេលនោះFan ពីនាក់ទៀតខុសដូចគ្នាបើកឡាននិយាយទូរស័ព្ទ ដល់ពួកគាត់តវ៉ាថាមិនបាននិយាយទូរស័ព្ទទេ ខ្ញ៉ំមានកាស នឹងឡានមាន Bluetooth ទៀត ពេលតវ៉ាប្រាប់ហេតុផលបាន១សន្ទុះនិយាយអត់ចូលគ្នា មានអីលោកបង #Oppa ហានស្បទអោយងាប់អត់មេឃជិតភ្លៀងផង Fan ខ្ញ៉ំក៍បានស្បទៗអោយងប់បើកខ្ញ៉ំប្រើ ហើយខ្ញ៉ំក៍បានទៅនិយាយជាមួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក #Oppa មួយនាក់ទៀតដែលបានឃើញថាខ្ញ៉ំនិយាយទូរស័ព្ទ ប៉ុន្តែនិយាយបានតែគាត់បានលេងតាមលោកគ្រូគាត់ បងអែងហ៊ានស្បទអោយងាប់១ពូជអត់ ខ្ញ៉ំអស់ពាក្យនឹងនិយាយ ខ្ញ៉ំក៍ព្រមស្បទទៅទៀត ប៉ុន្តែនៅមិនអោយខ្ញ៉ំទៅទៀតក៍រត់មកកន្លែងដើមវិញ ពេលមកនឹង Surprise ឡានបង២នាក់ដែរបានស្បទទៅបាត់ ហើយក៍សួរថា

ឡានគាត់២នាក់នោះទៅបានចឹង ដែលបានស្បទហើយដូចគ្នា សម្តីយ៉ាងខ្លីរបស់លោកបង #Oppa_តារា ចាប់ឡានខុស ពេលនោះបេះដូងចង់ធ្លាក់ដល់ដីអោយគ្នាស្បទងប់រស់ចុងក្រោយ(ចាប់ឡានខុស)ខ្ញ៉ំបានសួរទៀតបងខ្ញ៉ំហ៊ានស្បទអោយហើយមិចមិនអោយទៅ

គ្នាយើងយកឡាននឹងទៅដាក់ខ័ណ្ឌទុកចោល10-15ថ្ងៃអីទៅ ចាំអោយទៅតវ៉ានៅខ័ណ្ឌទៅ ចាប់ផ្តើមចេញសារធាតុគំរាមប្រជាជនមកទៀតហើយ ដោយបានបាត់ល្បី១រយះមកMe: ក៍បានដើរទៅបងដែលជានាក់សរេសរកំណត់ហេតុនៅតុ ហើយក៍សួរគាត់ថា បងបើខ្ញ៉ំយកលឡានទៅខ័ណ្ឌដើម្បីតវ៉ា តើត្រូវប្រើពាលប៉ុន្មាន គាត់ថារៀងល្ចាចដែរហើយៗនៅមេៗនៅខ័ណ្ឌគាត់ទំនេរទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញ៉ំក៍អស់សង្ឃឹម នឹងសិទ្ធមនុស្ស ហើយបងៗនៅជិតនឹងក៍បានប្រាប់ថាមិនបាច់តវ៉ាទេ តវ៉ាដល់ណាក៍មិនឈ្នះគេដែរ ច្បាប់នៅនឹងមាត់គាត់ទេ គ្មានឡើយ១% ដែលសង្ឃឹម ហើយក៍ព្រមអោយបងខាងនាក់សរសេរកំណត់ហេតុសរសេរ ប្រពន្ធក៍មកតាមទៀតទៅៗ#កន្លែងសំខាន់ សរសេររួចរាល់ក៍បានសួរគាត់ថា បងត្រូវបង់លុយនៅណា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រយះពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ គាត់បានប្រាប់វិញថាបងអាច់បង់នៅខ័ណ្ឌទួលគោក ក៍អីទេប៉ូសទួលគោកទេ អត់សូវស្គាល់ហើយក៍សួរទៀតថា បងរយះពេលប៉ុន្មានថ្ងៃហួសពេលបង់ គាត់បានប្រាប់វិញថារយះ ១៥ថ្ងៃបើកមិនបានបង់ទេនឹងត្រូវគុណជា២ន័យសាច់ប្រាក់ គាត់បានប្រាប់បងអាចយកឡានចឹញទៅវិញបានហើយអោយគេមើលលិខិតនឹងទៅ ពេលនោះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

#Me: ក៍បានដើរទៅយកយកឡាន មានអីលោកបង #Oppaដារ៉ា គាត់ហៅតាម ID ប្រាប់កូនចៅថាអត់អោយឡាននឹងទៅទេ អោយយកលុយបង់សិនចាំអោយទៅ ខ្ញ៉ំគ្រាន់តែលឺញ័រដៃ២នាក់ប្រពន្ធ ក៍ខឹងហើយស្រែកសួរថាមិចអោយទៅ កូនចៅគាត់ថាមេគាត់អត់អោយទៅទេហើយក៍អត់អោយជិះយកទៅបង់ទេ​#The_Fu**You ហើយខ្ញ៉ំក៍រសួរកូនចៅគាត់អោយខ្ញ៉ំជិះអីបង់លុយ ក៍មេគាត់មានសម្តីកូនក្មេងថា ជិះម៉តូឌុបទៅបង់ទៅ #God_Pls_Blessing_Me

នៅតែមិនព្រមទៅដោយអត់អីជិះ ខ្ញ៉ំថាអត់អីទេចាំតេទៅទៅសួរ លោកពូ #សថេត ចង់សាកសួរពីបញ្ហានឹង មិចបានបង្កើតច្បាប់ហើយប៉ុន្តែនៅអនុវត្តតាមមាត់ដដែល ពេលនោះបង OPPA នឹងពូ OPPA ល្អៗជិតនឹងលឺចឹងក៍សួរទៅលោកបងគាត់ម្តងទៀតថាអោយគាត់ទៅៗ ហើយលោកនៅតែមិនអោយទៅទៀត មានអីកូនចៅគាត់ទ្រាំលែងបាន បងទៅៗៗចាំខ្ញ៉ំនាក់ដោះស្រាយបញ្ហា

#ចឹងបានថាធ្វើជាមេគេអោយដឹងថាខ្លួនអែងកើតចេញមកពីណាផង_ឧហ្សារណ៍ស្តាប់សម្តីសម្តេចផង_រាល់ថ្ងៃធ្វើការបម្រើរប្រជាពលរដ្ឋ_មិនមែនជាមេរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេណាលោកបងដារ៉ា_ភ្លេចខ្លួនបាត់ហើយមើលទៅជួយរំលឹកបងចុះ😁 ពេលទំនេរសាកនិយាយមុខកញ្ចក់ ដូចពេលដែលលោកតារាអែងនិយាយពេលអនុវត្តច្បាប់នឹងផង តើសម្តីល្អបានដូចក្មេងរៀនថ្នាក់មត្តីអត់😂 បើអត់មានកញ្ចក់Free ជូនអោយតែកែប្រែបាន ពីព្រោះមិនចង់អោយ Oppa ផ្សេងទៀតរៀនតាម នៅមាននាក់ល្អច្រើនណាស់ លោកជាមេគេផង ស៉ំចិត្តទៅចុះ

Related posts

Leave a Comment