ធ្លាប់មាត់រឹងចិត្តដែកថានៅ Single ក៏បាន… ដល់ពេលមានម្នាក់នោះ ជីវិតលែងចង់នៅម្នាក់ឯងទៀត! អ្នកណាខ្លះធ្លាប់គិតអ៊ីចឹង?

សាកសួរខ្លួនឯងម្តងជាពីរដងហើយថា អាចរស់នៅដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងជីវិតបានទេ ? ចម្លើយឆ្លើយចេញម្តងណាក៏ថាអាចគ្រប់ពេល ព្រោះគិតថា បើគ្រាន់តែរស់នៅម្នាក់ឯងវាលំបាកនោះមិនចាំរស់នាំតែធ្ងន់ផែនដីទេ ប៉ុន្តែទីបំផុតចម្លើយនោះមិនបានស្ថិតនៅជាប់ក្នុងចិត្តខ្ញុំ បានយូរឡើយ បន្ទាប់ពីមានមនុស្សម្នាក់បានព្យាយាមបញ្ជ្រៀតខ្លួនចូលក្នុងជីវិតខ្ញុំ ។ពេលដំបូងខ្ញុំមិនសូវជាខ្វល់ពីការមានវត្តមានរបស់គាត់ឡើយ ប៉ុន្តែគាត់ចេះតែព្យាយាម និង

មានចិត្តចង់យកឈ្នះលើចិត្តខ្ញុំ ដោយប្រើគ្រប់ មធ្យាបាយទាំងអស់ មិនយូរប៉ុន្មានបេះដូងដែក និង រឹងមាំជាងដែកថែបរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្តើមទន់ ហើយវត្តមានរបស់គាត់ក៏ចូលបន្តិចម្តងៗរហូតដល់ស៊ប់ក្នុងជីវិតខ្ញុំដែរ ។ ពេលគាត់បានចូលមកក្នុងជីវិតខ្ញុំ ខ្ញុំស្រាប់តែមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងស្ទើរ ៣៦០ ដឺក្រេ ព្រោះគាត់បានធ្វើឱ្យខ្ញុំកាន់តែមានរសជាតិជីវិតឡើង ដោយគាត់បានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំនូវអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនៗ ទាំងដែលខ្ញុំធ្លាប់គិតថា

ទាំងនោះវាមិនសូវសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំ ។គាត់បានយកចិត្តទុកដាក់លើខ្ញុំ ផ្តល់តម្លៃដល់ខ្ញុំ ស្រឡាញ់ខ្ញុំ និង តែងតែធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឱ្យខ្ញុំ ហើយមិនថាពេលពិបាកចិត្ត ឬ សប្បាយចិត្ត តែងតែមានរូបគាត់នៅក្បែរ និង ផ្តល់កម្លាំងចិត្តជានិច្ច ។ វត្តមានរបស់គាត់ កាន់តែធ្វើឱ្យខ្ញុំលែងមានគំនិតដូចពីមុនទៀត ដែលគិតថា នៅម្នាក់ឯងក៏គ្រប់គ្រាន់ នៅម្នាក់ឯងក៏ល្អ នៅម្នាក់ឯងក៏មិនស្លាប់នោះ ដោយជំនួសមកវិញនូវគំនិតចង់មានរូបគាត់នៅ

ក្បែរកាន់តែខ្លាំងឡើង ។អូហ៍ព្រះ! ពេលនេះខ្ញុំបានប្រែប្រួល និង បានស្រឡាញ់គាត់ខ្លាំងឡើង ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំតែងតែចង់នៅក្បែរគាត់ ដើម្បីបានបណ្តុះ មនោសញ្ចេតនា និង ក្តីស្រឡាញ់ជាមួយគាត់ឱ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ ។ ទង្វើល្អៗរបស់គាត់កាន់តែបានធ្វើឱ្យខ្ញុំមានភាពកក់ក្តៅក្នុងចិត្ត និយាយរួមតាំងពីមានគាត់ចូលក្នុងជីវិតខ្ញុំពេលណាមក ខ្ញុំកាន់តែមានភាពរីករាយ និង មានន័យជាលំដាប់ ធ្លាប់គិតថាក្តីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណេះ ទង្វើល្អប៉ុណ្ណេះ និង ការផ្តល់តម្លៃប៉ុណ្ណេះ ជីវិតនេះគឺមិនចង់បានអ្វីទៀតឡើយ សុំត្រឹមតែមានគាត់នៅក្បែរគឺគ្រប់គ្រាន់ ៕

Related posts

Leave a Comment