យប់ឡើងពលរដ្ឋដេកភ័យ ពេលលោកអធិការស្រុកបសេដ្ឋ លួចដោះលែងចោរ ដោយស៊ីលុយ1400$ ជាថ្នូរ

លោក អ៊ុំ ចំរើន អធិការស្រុកបសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋ និងមន្ត្រីក្រោមឱវាទ អស់ ជំនឿលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ដឹកនាំ ។រហូតប្ដឹង ទៅថ្នាក់ ដឹកនាំលើៗ អោយ ដកតំ ណែ ងចេញពី អធិការ និងស្នើរសូមឱ្យចាត់ការតាម ច្បាប់ ចំពោះ អំ ពើពុក រលួយ និងភាពមិន ប្រក្រតីក្នុងការដឹកនាំ។

យោងតាមលិខិតអនាមិក ៤សន្លឹកដែល ធ្វើឡើង កាលពីថ្ងៃទី២២,០៦,២០២០ ដែល !ដើមរាំង! ទើប និងទទួលបាន គឺពលរដ្ឋរស់នៅ​ ភូមិ​មិលាវ ឃុំ​ទួលអំពិល ស្រុក​បសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ ។បានកើតទុក្ខមិន ចិត្តនឹង ភ័យខ្លាច​ចំពោះទង្វើ អសមត្ថភាពក្នុងការ គ្រប់គ្រង ភូមិ​ឃុំ​ មានសុវត្ថិភាព។របស់លោកអធិការស្រុកបសេដ្ឋ អ៊ុំ​ ចំរើន​ ដែលបានលួ ច ធ្វើការដោះ លែង ជ ន ស ង្ស័ យ ករណី លួចគា ស់ផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ នឹងវត្តអារាម ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាថ្នូរនិងការ ទទួលសំណូក ១,៤០០$(ដល្លារ)ពីជ ន ស ង្ស័ យ ដើម្បីដោះ លែ ងវិញ។ ដោយមិនខ្វល់ពីភាពភ័ យខ្លាចរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ ឡើយ! ។ខណៈដែល ជ ន ស ង្ស័ យ រូបនោះ តែងតែ លួច យក ទ្រព្យសម្បត្តិ ប្រជា ពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនលើក ច្រើនសារ​ មកហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមលិខិតអនាមិក ៤សន្លឹកដែល ធ្វើឡើង កាលពីថ្ងៃទី២២,០៦,២០២០ ដែល !ដើមរាំង! ទើប និងទទួលបាន គឺពលរដ្ឋរស់នៅ​ ភូមិ​មិលាវ ឃុំ​ទួលអំពិល ស្រុក​បសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ​ ។បានកើតទុក្ខមិន ចិត្តនឹង ភ័យខ្លាច​ចំពោះទង្វើ អសមត្ថភាពក្នុងការ គ្រប់គ្រង ភូមិ​ឃុំ​ មានសុវត្ថិភាព។របស់លោកអធិការស្រុកបសេដ្ឋ អ៊ុំ​ ចំរើន​ ដែលបានលួ ច ធ្វើការដោះ លែង ជ ន ស ង្ស័ យ ករណី លួចគា ស់ផ្ទះ ប្រជាពលរដ្ឋ នឹងវត្តអារាម ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាថ្នូរនិងការ ទទួលសំណូក ១,៤០០$(ដល្លារ)ពីជ ន ស ង្ស័ យ ដើម្បីដោះ លែ ងវិញ។ ដោយមិនខ្វល់ពីភាពភ័ យខ្លាចរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋ ឡើយ! ។ខណៈដែល ជ ន ស ង្ស័ យ រូបនោះ តែងតែ លួច យក ទ្រព្យសម្បត្តិ ប្រជា ពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនលើក ច្រើនសារ​ មកហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយបានដកហូតម៉ូតូយកមក រក្សាទុក ដោយមិនរាយ ការណ៍ តាមផ្លូវច្បាប់។គឺយ កមនុស្សទៅដាក់គុកហើយ ទុកម៉ូតូសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាផ លប្រយោ ជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ទៅវិញ​?។ប្រភពដដែល បញ្ជាក់ថា៖ ម៉ូតូទាំង ៤គ្រឿងដែលលោកអធិការស្រុក បសេដ្ឋ យកទី១ម៉ាកហុងដា​ C125 សេរី2015 ពណ៌​ខ្មៅ​១គ្រឿង។

២ម៉ូតូ.ម៉ាកហុងដា​ C125​ សេរី2020 ពណ៌​ខ្មៅ​ ១គ្រឿង។៣ម៉ូតូ.ម៉ាកហុងដា ស៊ូមម៊ើ អ៊ិច សេរី​ 2017 ពណ៌​ក្រហម​ ១គ្រឿង។និងទី៤.ម៉ូតូម៉ាក​ អ៊ិច​ សេនធើរ សេរី​ 2018 ពណ៌​ខ្មៅ​ ១គ្រឿង។ម៉ូតូទាំង ៤គ្រឿងនេះ ត្រូវបានលោកអធិការ​ បញ្ជូនទៅផ្ទះ របស់គាត់ នៅខេត្តកោះកុង ចំនួន2គ្រឿង។នឹង2គ្រឿងទៀត ត្រូវបានបញ្ជូនទៅខេត្តកំពតផ្ទះរប ប្រពន្ធរបស់គាត់!។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាងនេះទៅទៀត កាលពីថ្ងៃទី០៥,០៦,២០២០លោក អ៊ុំ ចំរើន បានកោះហៅប ង្គា ប់អោយ មេប៉ុស្តិ៍ទាំង១៥ មកជួបម្នាក់ម្ដងៗ ។ដើម្បីទទួលយកលុយ ក្នុង១ប៉ុស្តិ៍ចាប់ ពី២០ទៅ៣០ម៉ឺនរៀល។ ជាថវិកាភូមិឃុំមាន សុវត្ថិភាព ដែលក្រសួងផ្ដល់ ជូនមកប៉ុស្តិ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ត្រីមាសទី២ ឆ្នាំ២០២០។(គឺតិចជាង គោលការ ណ៍ដែលរាជរដ្ឋាភិបាល ផ្ដល់អោយ)។

ក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីក្រោមឱវាទ បានស្មើរសុំទៅ ថ្នាក់ដឹកនាំលើៗ មេត្តាពិនិត្យមើល ភាពមិន ប្រកក្រតី។របស់លោកអធិការ អ៊ុំ ចំរើន នេះផង ពិព្រោះ ពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីក្រោម ឱវាទ អស់ជំនឿ លើលោកទៀតហើយ! (នេះគ្រាន់តែ ជាប្រភ ពបែ កធ្លាយ តែម្ខាងប៉ុណ្ណោះ)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែការពិតឬយ៉ាងណា!លោក សម​ សាមួន​ ស្នងការខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានថ្លែងប្រាប់ ដើមរាំង នៅព្រឹកទី០៦,០៧,​២០២០ថា៖ គិតមកដល់ពេល នេះ លោកឮតែគេថា និងព័ត៌ មានផ្សាយ ប៉ណ្ណោះ។ដោយ មិនទាន់ មានអំ ណាស់អំណាង​ឬលិខិត ផ្លូវការណាមួយ? ដាក់ចូល មកស្នងកា រឬលោកឡើយ ទើបពុំទាន់ មានមូលដ្ឋានចាត់វិធានការ។​

ចំពោះរឿងទទួលលុយ១,៤០០$ ពីចោរជាថ្នូរនិងការដោះលែងអីនោះ លោកថា៖ ខ្ញុំមិនបា នដឹងទេ?។ចំណែក​លោក អ៊ុំ ចំរើន​ អធិការស្រុកប សេដ្ឋ ដែលរងការចោទ ប្រកាន់ ដើមរាំង មិនអាច សុំការបំភ្លឺបានទេ? ។ហើយអង្គភាព​យើងខ្ញុំ រង់ចាំការ បកស្រាយដើម្បីធ្វើព័ត៌មាន ល្អិត នៅលេខក្រោយៗទៀត? ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា៖ ថ្នាក់ដឹកនាំ ជាពិសេសគឺ សម្ដេចក្រឡាហោម ស ខេង ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ ក៍ដូចជា លោក សម​ សាមួន​ ស្នងការ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ នឹងពិនិត្យចាត់វិ ធាន ការផ្លាស់ប្ដូរ លោក អ៊ុំ ចំរើន​ ចេញពីអធិ ការស្រុកបសេដ្ឋ មិនខា នឡើយ?។ដើម្បីអោ យប្រជាពលរដ្ឋនិង មន្ត្រីក្រោមឱវាទ មានភាពកក់ក្ដៅនិង ជឿជាក់ លើអង្គភាពនគ របាលជាតិ ជាអ្នកអនុវត្ត ច្បាប់ បម្រើរាស្ត្រពិតប្រាកដ មិនប្រកាន់បក្ខពួក៕

Related posts

Leave a Comment