ម៉ែធម៌យំហើយ! ក្រោយវះកាត់៤ថ្ងៃហើយ ប្អូនផេងមិនទាន់ដឹងខ្លួនទេ សូមទេវតាជួយផង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃទី ០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ប្អូនផេង ដែលអត់មានលលាដ៍ក្បាល ក្រោយពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះបានចូលវះកាត់ហើយនៅថ្ងៃនេះក្រោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីបងស្រីអូន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រស់ធម្មជាតិ ដែលត្រូវជាម្ដាយធម៌ ដោយបានថ្លែងសារ ក្រោយកូនធម៌ចូលវះកាត់ថា កំពុងចាំកូនផេង ចេញពីវះកាត់ដាក់លលាដ៌ថ្មី ។នៅថ្ងៃទី ០៨ ម្ដាយធម៌ដដែលបានបន្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការផុសសារថា ទេវតាអេីយជួយផង គឺបន់ស្រន់សូមឲ្យកូនផេង ឆាប់ដឹងខ្លួនវិញ ខណៈគាត់មិនទាន់ដឹងខ្លួនទេ។នៅថ្ងៃទីយប់ ០៩ ម្ចាស់ផលិតផលសម្រស់ធម្មជាតិ បានបង្ហោះសារ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ថែមទៀតថានេះ ជាលេីកទីមួយក្នុងជីវិតដែលខ្ញុំឈរចាំមុខបន្ទប់វះកាត់ ឆាប់ដឹងខ្លួនណាកូនផេង ម៉ាក់ និងបងប្អូនកំពុងបារម្ភណាស់ ជិតឆ្កួតហេីយ តេីក្ដីស្រម៉ៃដែលចង់ឃេីញកូនផេងមានជីវិតថ្មីនេះ អាចបានសំរេចទេ??? ភ័យណាស់បងប្អូនអេីយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅមុននេះបន្តិច ម៉ោង១២កន្លះថ្ងៃត្រង់ទី ១០ ខែតុលា ម្ចាស់ផលិតផលដដែល បានបង្ហោះសារមួយទៀត យំហេីយ ផេងនិងធ្វេីជាអង្គរក្សរបស់ម៉ាក់អូន មុនវះកាត់បណ្ដាំច្រេីន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ណាស់ សូមអោយការវះកាត់លេីកទី២ជោគជ័យផងចុះ ទេវតាអេីយភ័យណាស់ ហឹមបងប្អូនអេីយយ៉ាងណាមានបងប្អូនជាច្រើនកំពុងរង់ចាំមើលលទ្ធផល និងបន់ស្រន់ឲ្យប្អូផេង ឆាប់ដឹងខ្លួនឡើងវិញ។តី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment