អាយុទើបតែ ២៧ ឆ្នាំ ក្លាយជាស្ត្រីវ័យក្មេងទី១ ដែលបានដើរកម្សាន្ត ១៩៦ ប្រទេស

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានដែលធ្លាប់មានក្តីស្រមៃថានឹងដើរលេងជុំវិញពិភពលោកដែរឬទេ? មនុស្សជាច្រើនអាចមានក្តីស្រមៃបែបនេះប៉ុន្តែ ស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់បានទៅដល់គ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកនោះទេ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សជាច្រើនបានចេញទៅក្រៅប្រទេស ។យ៉ាងណាមិញស្រ្តីវ័យក្មេងជានជាតិអាមេរិកមួយរូបវ័យត្រឹម ២៧ឆ្នាំបានក្លាយជាមនុស្សស្រីដំបូង វ័យក្មេងជាងគេ និង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បានទៅកម្សាន្តនៅគ្រប់ប្រទេសទាំង ១៩៦លើពិភពលោកបានឆាប់រហ័សជាងគេបំផុត ។កញ្ញា Cassandra De Pecol បានទៅដល់ ១៨១ ប្រទេសតាំងពីឆ្នាំ ២០១៥ ជាមួយនឹង ១៥ ប្រទេសដែលនៅសល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

និងរយៈពេល៤០ ថ្ងៃដើម្បីបំបែកឯកត្តកម្មពិភពលោក Guinness World Record ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់បានលឿនជាងគេបំផុត ។Cassandra បានហៅដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ខ្លួនថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បេសកកម្ម១៩៦ (Expedition196) ដែលទៅបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងនាមជា អ្នកតំណាងឱ្យ វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់សន្តិភាពតាមរយៈទេសចរណ៍ ។នៅក្នុងដំណើរកម្សាន្តនោះដែរ Cassandra

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏បានរៀបរាប់ប្រៀបដូចជាសាច់រឿងនៅក្រោមរូបភាពទាំងអស់ដែលបានបង្ហោះនៅក្នុងគណនី Instagram ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលសុទ្ធសឹងជាការលើកទឹកចិត្ត នឹងអប់រំអ្នកដែលបានមើលរូបនាងទាំងអស់ផងដែរ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment