ក្រឡេកមកមើលគ្រោះទឹកជំនន់នៅប្រទេសវៀតណាមវិញ បង្កការខូចខាតយ៉ាងដំណំ…(មានរូបភាពជាច្រើន)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពហ្វេសបុក៖ ព្យុះ​ ទឹកជំនន់​ និង ​រ ន្ទះបា ញ់​ គឺជា ​គ្រោះ ​ម ហ ន្ត រា យ ​ធម្មជាតិ​ចម្បង​ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​បា ត់ ប ង់​ ជី វិ ត ​មនុស្ស​សត្វ​ និង​ការ​បំ ផ្លិ ច បំ ផ្លា ញ ​ទ្រព្យ សម្បត្តិ​ ខណៈ​ដែល​ គ្រោះ​ រាំ ង ​ស្ងួត​ ប ង្ក​ឱ្យ​ មា ន ទុ ក្ខ​វេ ទ នា ​យ៉ា ង ​ខ្លាំង​ ជា​ពិសេស​សម្រាប់​កសិករ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក មានប្រទេសជាច្រើន ​ដែល​មាន ការ​ បា ត់ ប ង់​ជីវិត ​មនុស្ស​ទាក់ទង​នឹ ង​ គ្រោះ ​ម ហ ន្តរា យ​ អាកាសធាតុ​។​ ​ទឹកជំនន់​ ដែល​កើតឡើង​ញឹកញាប់​បំផុត​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ផ ល ​ប៉ះ ពា ល់​រូប​វន្ត​ និង​ភា ព​ ងា យ ​រ ង​ គ្រោះ​ រូប​វន្ត​ ភាព​ទន់ខ្សោ យ​ នៃ​ប្រព័ន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​សង្គម​ និង​ ក ង្វះ​ ​ភាព​ធន់​ ក្នុង​ការ​ទប់ទល់​ និង​ការ​ស្ដារ​ឡើង​វិញ​ពិបាក់ ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ ត្រូវ​បាន​រំពឹង​ទុក​ថា​ នឹង​ប ង្ក​ ផ ល​ ប៉ះ ពា ល់ ​យ៉ា ង ធ្ង ន់ ធ្ងរ​។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គ្រោះ ម ហ ន្ត រា យ អាចនឹងកើតឡើង​ចំពោះ​​ពាណិជ្ជ​កម្ម​គ្រប់ពេល ហើយវា​អាច​នឹង​កើតឡើង​​ក្នុងរូប​ភាព​​ផ្សេងៗ ដូចជា​​ទឹកជំនន់ ខ្យ ល់ ព្យុះ បញ្ហា​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ច្បាប់ ជាច្រើន​​ទៀត។ ការមិន​​បានត្រៀម​ខ្លួន​ចំពោះ​​ហេតុការ​​ទាំងអស់​នេះ​អាច ​នឹង​បន្ថែម​​កម្រិត​នៃ​ ម ហន្តរា យ​​ ដ ល់ ជី វិ តរបស់​​សហគ្រិន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប ញ្ហា ទាំងអស់នេះ​​ស្ថិតនៅ​ក្រោមការ​ចោទ​សំណួរមួយ​ដែលពិបាក​រកចម្លើយ​បានគឺ តើអ្នក​គួរតែមានការ​ប្រុងប្រៀប​បន្ទាន់​ដូចម្តេច​ខ្លះ​ដើម្បីចាំ​ដោះស្រាយ​បញ្ហាបាន​យ៉ាង​ងាយស្រួយ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទឹកជំនន់បាន លិ ច ល ង់ យ៉ាងខ្លាំ ង តំបន់ជាច្រើនក្នុងទីប្រទេសវៀតណាម ជាពិសេសតំបន់ភាគកណ្តាលប្រទេសវៀតណាម​ ហើយពលរដ្ឋត្រូវតែ ជ ម្លៀ ស ខ្លួនតាមទូកទៅកាន់តំបន់មានសុវត្ថិភាព​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពលរដ្ឋបានជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិ មានតម្លៃឡើងទៅកាន់ទីទួល មន្ត្រីក្នុងតំបន់បានខិតខំជួយដល់ពលរដ្ឋក្នុងការជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាព អាយុជីវិត គឺជារឿងសំខាន់បំផុត​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែល​អាច​បង្ក​ឲ្យ​ ខូ ច ខា ត​ ផ្ទះសម្បែង​ និង​មាន​ទឹកជំនន់​ ធ្ង ន់ ធ្ងរ​ ដោយសារ​ទឹកទន្លេ​ឡើង​ និងការ​បាក់​ច្រាំង​ទន្លេ​ ក៏ជា​មូលហេតុ​​មួយ​ ដែល​បណ្ដាល​ឱ្យ​ខូចខាត​ដល់​ផ្ទះសម្បែង​ផងដែរ៕ប្រភព khnews

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment