ហួសចិត្ត!!! បងប្រុសម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចរាចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងផាក់ពិន័យ ព្រោះជិះមនុស្សបីនាក់នៅការប៊ីនមុខ ទាំងដែលការប៊ីនឡានគាត់មានកៅអី៣…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហួសចិត្ត!!! បងប្រុសម្នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចរាចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបងផាក់ពិន័យ ព្រោះជិះមនុស្សបីនាក់នៅការប៊ីនមុខ ទាំងដែលការប៊ីនឡានគាត់មានកៅអី៣…(មានវីដេអូ)ច្បាប់ចរាចរណ៍គឺផាកពិន័យចំពោះអ្នកដែលមិនគោរពច្បាប់ ដូចជាមិនគោរព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្លើងសញ្ញា ជិះហួសល្បឿនកំណត់ ឬផ្ទុកលើសចំនុះជាដើម។ តែពេលថ្មីនេះមានករណីមួយដែលបងប្រុសម្នាក់គាត់ហួសចិត្តក៏ព្រោះដោយសារតែប៉ូលីសចរាចរណ៍ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើការផាកពិន័យរូបគាត់ព្រោះតែ ផ្ទុកមនុស្សលើសនៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាងការប៊ីនមុខនិងអត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់។បើតាមសំដីបងប្រុស សេង សំអូន បានបញ្ញាក់ថាប៉ូលីសបានហៅគាត់ផាក់ពីន័យ ចំពោះការមិនពាក់ខ្សែក្រវ៉ានិងដាក់មនុស្សនៅការប៊ីនខាងមុខលើស ទាំងដែលការប៊ីនឡានគាត់មានកៅអីនៅ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កណ្ដាល់មួយទៀត ហើយកៅអីកណ្ដាល់នោះក៏មានខ្សែក្រវ៉ាត់ចង្កេះផងដែរ(ឡានប្រភេទភាគច្រើនមានកៅអី២ និង៣ នៅការប៊ីនមុខគឺមានមកពីរោងចក្រតែម្ដងមិនមែនកែឆ្នៃ)។បើតាមសំដីបងប្រុសរូបនេះបានបញ្ញាក់ទៀតថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាគាត់ខំប្រឹងនិយាយនិងសុំអោយប៉ូលីសមកមើលឡានគាត់ជាក់ស្ដែងក៏ដោយ តែប៉ូលីសនៅតែមិនព្រមនិងតម្រូវអោយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់នៅតែបង់ផាកពិន័យ។ដូច្នេះបើមានបងប្អូនណាដឹងពីច្បាប់ចរាចណ៍មួយនេះ ជួយខមិននិងស៊ែរប្រាប់ផង បើការប៊ីនឡានមានកៅអី៣ ជិះនៅកាប៊ីនឡាន៣នាក់គិតទាំងតៃកុងខុសដែរឫទេ????

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment