អុញ ក្រោយជួបឧបសគ្គខ្លំាង ចែដាណា ចេញមកសុំទោសពូម៉ៅឡើងចំៗ ថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ អ្នកនាង ទ្រី ដាណា ដែលគេស្គាល់ថាជាសេដ្ឋីវ័យក្មេងម្ចាស់ហាងមាស ទ្រី ដាណា និងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន NNP បានបញ្ចេញសារយ៉ាងវែងផ្តាំទៅតំណាងចែកចាយគ្រប់រូបមិនត្រូវយកវប្បធម៌ជេរស្ដីមកធ្វើប្រធានបទលក់ដូរនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាងបានរៀបរាប់យ៉ាងដូច្នេះថា៖ “នាងខ្ញុំតែងតែប្រាប់ទៅកាន់តំណាងចែកចាយគ្រប់រូបថាយើងលក់ដូរយើងមិនត្រូវយកវប្បធម៌ជេរស្ដីមកធ្វើប្រធានបទលក់ដូរនោះទេ។មើលដូចជារូបខ្ញុំតាំងពីដើមមកខ្ញុំមិនដែលទៅយកអ្នកណាមកធ្វើ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រធានបទឡាយលក់ផលិតផលឡើយហើយមានតែការចែករំលែកល្អទៅកាន់ពួកគាត់ រកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើតភាពរឹងមាំនៅក្នុងអាជីវកម្មនឹងធ្វើជាគំរូល្អទៅកាន់ពួកគាត់។យ៉ាងណាមិញ អ្នកនាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានគំាទ្រ តាមរយះការងារសង្គម និងទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ជាច្រើនផងដែរនោះ យ៉ាងណាមិញថ្អៃនេះអ្នកនាងបានជួបឧបសគ្គះ ថែមទំាងបានបង្ហោះសារថា ពុះពាគ្រប់ឧបសគ្គសុំទោសណាពូម៉ៅ នៅម្នាក់ឯងសិនទៅ ចែដាណាចាំ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment