ដូរគ្រប់ម៉ូជ ភរិយាឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសៀមរាប មិនត្រឹមតែស្អាត ថែមទាំងគាំទ្រស្នាដៃខ្មែរ ច្រើនជាងប្រើកាបូបដៃស្បែកម៉ាកប្រេនៗ ដោយប្រើកាបូបកំប្លោកគ្រប់កម្មវិធី…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីពេលថ្មីៗនេះ មានការកោ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តសរសើរយ៉ាងខ្លាំង ជាមួយនឹងរូបសម្រស់ ក៏ដូចជាការតែងខ្លួនរបស់ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសៀមរាប លោកជំ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ទាវ ទាង អេង ទៀ សីហា ដែលមានរូបសម្រស់ពិតជាស្រស់ស្អាត គួរឲ្យសរសើរ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អារម្មណ៍ជាងនេះនោះគឺ លោកជំទាវតែងតែប្រើប្រាស់កាបូបកំប្លោក និងកាបូបចាក់ ដែល​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាផលិតផលរបស់ខ្មែរ មិនថាចូលរួមកម្មវិធីធំៗ សកម្មភាពមនុស្សធម៌ គេតែងតែឃើញលោកជំទាវប្រើប្រាស់កា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បូបប្រភេទនេះ ដោយកម្រឃើញលោកជំទាវប្រើប្រាស់កាបូ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បស្បែកប្រេនៗណាស់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយគណនីហ្វេសប៊ុក​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឈ្មោះ Rothkanha Play បានធ្វើការលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះថា៖ «គាត់ស្រស់ស្អាតណាស់ស្អាតទាំងរូបរាងស្អាតទាំងទឹកចិត្ត សំខាន់គាត់គាំទ្ររបស់ខ្មែរ សូមស​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រសើរដោយស្មោះ លើកស្ទួយស្នាដៃខ្មែរ» ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment