ក្តៅៗ!!! សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា កម្ពុជាឆ្លងផុត ឬ មិនផុត ពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា នឹងដឹងច្បាស់ក្នុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃខាងមុខ (មានវិដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្តៅៗ!!! សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា កម្ពុជាឆ្លងផុត ឬ មិនផុត ពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា នឹងដឹងច្បាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃខាងមុខ (មានវិដេអូ)ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានផ្លូវ៣៨ខ្សែនៅសៀមរាប ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាថា កម្ពុជាឆ្លងផុត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឬមិនផុតពីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា គឺនឹងដឹងច្បាស់ក្នុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃខាងមុខ បន្ទាប់ពីរកមិនឃើញប្រភពនៃការ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចម្លងវីរុសកូវីដ១៩ ដែលគ្រួសារអគ្គនាយកពន្ធនាគារបានឆ្លងមុនគេ។បន្តមកទៀតសម្តេចបានបញ្ជាក់ច្បាស់ៗថា “យើងគ្រប់គ្រងបានឬមិនបាន គឺស្ថិតក្នុងរយៈពេល ១៥ថ្ងៃខាងមុខ។ ហើយ ១៥ថ្ងៃខាង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុខវាចំណុះទាំងស្រុងលើការខិតខំរបស់យើង ទាំងរដ្ឋនិងប្រជាជន។ អ៊ីចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវ ១៥ថ្ងៃខាងមុខនេះ ជាដំណាក់កាល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សាកល្បងដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជា។ ឆ្លងរួចឬមិនរួច គឺនៅពេលហ្នឹងឯង។ បើប្រឹងតែរដ្ឋ ប្រជាពលរដ្ឋមិនប្រឹងទេ មិនចូលរួមទេ មិនជោគជ័យទេ” ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment