ឯកឧត្តមខៀវ កញ្ញរិទ្ធិប្រាប់ពីទីតាំងទាំងអស់ដែលអ្នកផ្ទុកកូវីដ១៩បានទៅដល់នាមុនពេលរកឃើញនេះ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឥឧត្តមខៀវ កញ្ញរិទ្ធិនាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ នេះបានបង្ហោះលើផេកផ្លូវការរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនៃកូវីដ១៩ ពិសេសលើទីតាំង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលអ្នកផ្ទុកជំងឺកូវីដ១៩ បានធ្វើដំណើរទៅនាមុនពេលដឹងថាខ្លួន​មានផ្ទុកកូវីដ១៩នេះ។ក្នុងសារបង្ហោះនោះទាក់ទងនឹងទីតាំងលោកលើកបានលើកឡើងថា “-ទីតាំងអ្នកជំងឺបានទៅដល់៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

+ ឯ.ឧ ឆែម សាវុធ៖ ផ្ទះបុរីសៀងណាំ, Aeon1, ពន្ធនាគារ ម១ ម២

, ភោជនីយដ្ឋានជប៉ុនផ្លូវ៣១០, សណ្ឋាគារភ្នំពេញ, ក្រសួងមហាផ្ទៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

+ ភរិយា ឯ.ឧ ឆែម សូនីតា៖ ផ្ទះបុរីសៀងណាំ, Aeon1, ពន្ធនាគារ ម១ ម២, ហាងលក់គ្រឿងអគ្គីសនី គឹមអេង ៩៩៩ (ទូលទំពូង), ភោជនីយដ្ឋាន អ៊ីយ៉ឹងម៉ាថូវ, ហាងគុយទាវចិន មុខមន្ទីរពេទ្យខ្មែរ-សូវៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

+ ឈ្មោះ អ៊ឹម សាន៖ ជូន ឯ.ឧ ឆែម សាវុធ ដល់ទីតាំងនៅភ្នំពេញ, ជូនភរិយា ឯ.ឧ ឆែម សាវុធ ធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរ-សូវៀត ហាងលក់គ្រឿងអគ្គីសនីគឹមអេង ៩៩៩ (ទូលទំពូង), លេងផ្ទះនៅសង្កាត់នីរោធិ៍ ខណ្ឌច្បាអំពៅ។”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមជួយ
សូមជួយឡាកផេកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញបញ្ហាសុខភាព
ក្រៅពីនេះឯកឧត្តមក៏បានរាយការណ៍បន្ថែមលើស្ថានភាពកូវីដ១៩នេះលម្អិតជាច្រើនទៀត សូមអានសេចក្ដីលម្អិតបន្ថែម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment