អុញនោះ! អ្នកនាង Love Riya ទ្រាំលែង​បានក៏និយាយ​រឿង​ក្នុង​ចិត្ត ដែល​ទ្រាំ​កន្លះ​ឆ្នាំចេញមកក្តែងៗថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ ដោយ​ទ្រាំលែងបាន​ចំពោះ ជីវិត​ឆា​ចោល ដែល​និយាយ​ដៀមដាម​ចំពោះ​ប្រូ​សូ​នី ហើយ​ប្រូ​សូ​នី នៅតែ​ជួយ​គេ​ទៀត​នោះ អ្នកនាង​Love Riya បាន​ឡាយ​វីដេអូ បកស្រាយ​គ្មាន​សល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បី​កុំ​ឲ្យ​បងប្អូន​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​ទីក​តុ​ក​មួយចំនួន​ចេះតែ តែ​ស្ករ​ទៀត​នោះ​។​អ្នកនាង​Love ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Riya​បាន​បញ្ជាក់ថា ជិវិត​ឆាចោល មាន​ប្រពន្ធ​រួចហើយ តែ​មក​ស្រឡាញ់ អា​ណែ​ត កូនចៅ​ខ្លួន ហើយ​ថ្ងៃមួយ​គេ​ដឹង​រឿង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក៏​ចោទ​ប្រូ​សូ​នីថា​មាន​ចេតនា ឲ្យ​អា​ណែ​ត​ដឹង​រឿង ទាំង​ដែល​ការពិត​ប្រូ​សូ​នីអត់​មានបំណង​អ្វី​ទាំងអស់​ចំពោះ​រឿងនេះ ហើយ​អា​ណែ​ត​ក៏​មិនដែល​ស្រឡាញ់​ជីវិត​ឆាចោល នោះ​ផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើសពីនេះ ជីវិតឆាចោល បានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិនៅម្ចាស់ផ្ទះ(ប្រូសូនី) ដែលខំឲ្យស្នាក់នៅទៀតផង។ដោយឡែក ​អ្នកនាង​បានបញ្ជាក់​ទៀតថា នៅក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​ទីក​តុ​ក​ជីវិត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឆាចោល ចេះតែ​និយាយ​ដៀមដាម​ប្រូ​សូ​នី​រហូត ពិសេស​ការ​លើកឡើងថា ឥឡូវ​គេ​មាន​ក្ដី​សុខ​ហើយ គេបោះបង់​យើង​ចោល​ហើយជាដើម​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកនាង​Love Riya​បញ្ជាក់ទៀតថា ការនិយាយ​បែបនេះក៏មាន​បងប្អូន​ក្នុង​ទីក​តុ​ក​ខ្លះ​មិនដឹង​រឿង​ចេះតែ តែ​ស្ករ​តាម​ហ្នឹង​ទៅ​។​​អ្នកនាង​Love Riya​បានលើកឡើង​នូវ​រឿង​ជាច្រើន ដែល​ប្រូ​សូ​នី

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខិតខំ​ជួយ​ជីវិត​ឆាចោល ហើយ​បាន​ប្រៀបធៀប​ជីវិត​ឆាចោល ដូច​ទៅនឹង​ក្រពើ​អញ្ចឹង​ដែរ ទាល់តែ​អ្នក​ធ្លាប់​ចិញ្ចឹម​ក្រពើ ទើប​យល់​អារម្មណ៍​មួយ​នេះ​។ ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​សូម​ទស្សនា​វីដេអូ​ខាងក្រោម​នេះទាំងអស់គ្នា។ប្រភព៖ហ្វេសប៊ុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment