ធ្លាប់តែ! ឃើញ នាយ ចឺម លេងសើចសប្បាយ ដល់និយាយរឿងនេះ ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួន…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើនិយាយដល់តារាចម្រៀងវ័យក្មេង និងជាអតីតតារាកំប្លែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ នាយ ចឺម ប្រិយមិត្តជាទូទៅប្រាកដជាស្គាល់ហើយ ក្រោយតារារូបនេះចូលប្រលូក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វិស័យចម្រៀងហាក់កាន់តែទទួលបានការគ្រាំទ្រខ្លាំងៗផងដែរ។ យ៉ាងណាមិញនៅក្នុងកម្មវិធីមួយ នាយ ចឺមបានសម្រក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទឹកភ្នែក ពេលនិយាយដល់រឿងនេះគឺថា “ពេលពិបាកចិត្ត ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តដើរទេ គឺខ្ញុំចូលចិត្តជួបជុំបងប្អូន ញុំាអីជុំគ្នា, ពេល

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលខ្ញុំពិបាកខ្លាំង គឺខ្ញុំសន្យាជាមួយម្តាយខ្ញុំ តែខ្ញុំសន្យាហើយ គឺខ្ញុំត្រូវជំនះធ្វើឲ្យបាន សន្យាធ្វើផ្ទះឲ្យ, នៅមុខម្តាយខ្ញុំ ខ្ញុំមិន

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដែលឲ្យគាត់ដឹងថាខ្ញុំពិបាកទេ ខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយ ថ្ងៃណាខ្ញុំពិបាកចិត្ត ខ្ញុំបន្លប់ឲ្យបងប្អូនសប្បាយពេញផ្ទះហ្មង, ក្តីប្រាថ្នារបស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំ ខ្ញុំចង់ឲ្យថា ខ្ញុំថ្ងៃមុខទៅ ខ្ញុំម៉េចក៏ម៉េចទៅ ខ្ញុំអត់ខ្វល់ សំខាន់នេះលុយដែលខ្ញុំច្រៀង លុយពីសិល្បះដែលខ្ញុំចម្រៀងគឺសល់

ផ្ទះនេះមួយ ទោះថ្ងៃក្រោយខ្ញុំធ្លាក់ពីចម្រៀង បងប្អូនលែងគាំទ្រខ្ញុំ ស្អប់ខ្ញុំ ក៏ខ្ញុំបានសល់ផ្ទះមួយឲ្យម្តាយរបស់ខ្ញុំដែរ…”៕ តោះកុំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម

Related posts

Leave a Comment