ថ្ងៃជោគជ័យហៅមិត្តអោយថតរូបអោយ ពេលមើលដាច់ផ្ងារ បានត្រឹមខកចិត្ត….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ងៃដែលនិស្សិតគ្រប់រូប ប៉ងប្រាថ្នា និងរីករាយជាទីបំផុតនោះ គឺជាថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេ។ ហើយគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងការថតរូបទុក ជាមួយនឹងឈុតនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាដើម្បីមើលថ្ងៃក្រោយនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែមានរូបភាពដ៏គួរអោយអស់សំនើច ដែលត្រូវបានចែកចាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម ដែលបុរសម្នាក់នឹកគិតថាជាមិត្តល្អនឹងគ្នា ហើយថ្ងៃគ្នាជោគជ័យក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្សា ក៏ហៅវាមកចូលរួមជាមួយគ្នា ដើម្បីថតរូបអោយ ប៉ុន្តែនៅពេលមើលបានត្រឹមតែឈឺចាប់ទៅវិញ។
សូមមើលរូបខាងក្រោមនេះ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment