ចែដាណា បានសួរមួយសំនួរយ៉ាងចា​ក់ដោ​ត ថា «តើបងប្អូនចង់ឲ្យមានការជេ​​រប​​​ញ្ចោរគ្នា តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ បន្តទៀតឬទេ» ស្រាប់តែអ្នកគាំទ្រឆ្លើយថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ភ្នំពេញ៖ ប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៏ជាខ្លាំង ដោយនាថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ លោកស្រី ទ្រី ដាណា នៅមុននេះបន្តិច បានបង្ហោះសារដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយ ហើយសួរមួយសំនួរយ៉ាងចា​​ក់ដោ​​តបំផុត។ជាក់ស្តែង លោកស្រី បានបញ្ជាក់ថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«តោះបងប្អូនបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាសំណួរសួរថា តើបងប្អូនចង់ឲ្យមានការជេ​​រប​​ញ្ចោរគ្នា តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ បន្តទៀតដែរ ឬអត់?ចម្លើយ(A) មិនចង់ឱ្យមានការជេ​រប​ញ្ចោរគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទេ ចម្លើយ(B)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចង់ឲ្យមានការជេ​រប​ញ្ចោរសេរីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ចំណែកខ្ញុំវិញ ខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកចម្លើយ A ហើយ ព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានវប្បធម៌ជេ​រស្ដីតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឡើយ ព្រោះរូបខ្ញុំតាំងពីដើមមក ស្មោះត្រង់ រស់នៅមិនប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកដទៃ មិនបៀ​តបៀ​នអ្នកដទៃ មិនជិះជាន់អ្នកដទៃ មិនមើលងាយអ្នកដទៃ ឬជេ​រប​ញ្ចោ​រតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបខ្ញុំមានកេ​រ្តិ៍ឈ្មោះដល់សព្វថ្ងៃនេះ ក៏ដោយសារការសា​ងអំ​ពើល្អ ភាពត្រឹមត្រូវ រស់នៅមិនប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃឡើយ ដូច្នេះខ្ញុំសូមបោះឆ្នោតឲ្យចម្លើយ(A) ខ្ញុំចង់លុ​បបំ​បាត់កា​រជេ​របញ្ចោរ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងវប្បធម៌ល​ក់ដូ​រជេ​​រប​ញ្ចោ​រគ្នា ហែ​​កហួ​​រគ្នា បរិ​​ហា​​រកេ​រ្តិ៍គ្នា តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ព្រោះខ្ញុំមានកូន និងប្អូនជំនាន់ក្រោយ សម្រាប់យកគំរូតាម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះខ្ញុំមិនចូលចិត្តវប្បធម៌ជេ​រស្ដីហែ​កហួ​រគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឡើយ។ បើសិនជាអាចយើងនាំគ្នាលុបបំបាត់វប្បធម៌ ជេ​​រ ហែ​​កហួ​រ គ្នាតាមប្រព័ន្ធឡាញ ហ្វេសប៊ុក ឬតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផ្សេងៗទាំងអស់គ្នា»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនខុសពី ចែដាណា ឡើយ ក្រោយឃើញ បែបនេះ ហ្វេនៗជាច្រើន របស់លោកស្រី សុទ្ធតែជ្រើសរើសយកចម្លើយ A ទំាងអស់គ្នា គឺមានន័យថា “មិនច​ង់ឱ្យមានការជេ​​រប​​ញ្ចោ​រគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទេ”៕ប្រភព៖ ហ្វេសប៊ុក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Related posts

Leave a Comment