អស់បារម្ភហើយ! បើជួបរឿងទូរស័ព្ទកាត់លុយ ដោយខ្លួនឯងមិនដឹង សូមទាក់ទងទៅលេខខាងក្រោមនេះ ជួយស៊ែរបន្តផង….

បងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់សេវាទូរស័ព្ទ និងអ៊ីនធឺណិតចល័តទាំងអស់ ក្នុងករណីមានបញ្ហារឿងកាត់លុយ ការភ្ជាប់សេវាលើតម្លៃបន្ថែមនានាដោយឯកឯងដែលម្ចាស់មិនដឹង និងគុណភាពបណ្តាញ សូមមេត្តាទំនាក់ទំនងទៅតាមលេខនៃក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទចល័តនីមួយៗដែលអ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយជូន

ក្នុងករណី ក្រុមហ៊ុនមិនព្រមដោះស្រាយ ឬដោះស្រាយមិនបានត្រឹមត្រូវសូមប្តឹងមកនិយ័តករទូរគមនាគមន៍កម្ពុជា សុំការអន្តរាគមន៍ជូន តាមលេខនិងអាសយដ្ឋានក្នុងតារាងខាងក្រោម:

Related posts

Leave a Comment