ឧកញ៉ា នួន អក បដិសេធថាលោកមិនមែន ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ទេ លោកគ្រាន់តែ ជួយផ្សព្វផ្សាយផលិតផលប៉ុណ្ណោះ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បន្ទាប់ពីមានអង្គភាពសារព័ត៌មាន មួយចំនួន និងការផ្សព្វផ្សាយតាម បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកកាលពីថ្ងៃ ទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ដោយ ចោទប្រកាន់លោក ឧកញ៉ា នួន អក ជាម្ចាស់ ក្រុមហ៊ុន អិមស៊ី នេតឈ័រ ផ្លេនីត ឯ.ក និងបក្ខពួកថា៖ បានធ្វើការលក់ ផលិតផលក្លែងក្លាយ គ្មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ធ្ង ន់ ធ្ងរ ហើយ ត្រូវពលរដ្ឋសម្រេច ដាក់ពាក្យបណ្ដឹង ទៅសមត្ថកិច្ចនគរបាល ក្រសួងមហាផ្ទៃ។ ជាការឆ្លើយតបទៅវិញភ្លាមៗ លោកឧកញ៉ា នួន អក ដែលជាម្ចាស់រីស៊ត កំពតឋានសួគ៌ បានឲ្យមេធាវី ចេញលិខិតឆ្លើយបំភ្លឺ និងបដិសេធទាំង យប់ថ្ងៃ ដដែលថា លោកមិនមែន ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន អិមស៊ី នេតឈ័រ ផ្លេនីត ឯ.ក ដូចសារព័ត៍មានមួយចំនួន ផ្សព្វផ្សាយ នោះទេ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្តែងនៅ ក្នុងលិខិតឆ្លើយបំភ្លឺរបស់លោក ឧកញ៉ា នួន អក បានបង្ហាញឲ្យដឹងថា៖ ខ្ញុំបាទ នួន អក ភេទប្រុស ជនជាតិខ្មែរ សញ្ជាតិខ្មែរ មានអាស័យដ្ឋាន បច្ចុប្បន្នភូមិញរ សង្កាត់កណ្ដោលដុំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ សូមធ្វើការឲ្យឆ្លើយ បំភ្លឺពាក់ព័ន្ធជាមួយសារព័ត៌មាន មួយចំនួនដែល បានបង្ហោះជាប់ជាមួយរូបថតរបស់ខ្ញុំបាទថាខ្ញុំបាទ ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន នៅក្រុមហ៊ុន អិមសុី នេតឈ័រ ផ្លេនីត ឯ.ក គឺមិនពិតនោះទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកឧកញ៉ា ម្ចាស់រីស៊តកំពតឋានសួគ៌ បានបន្តថាជាក់ស្ដែងកន្លងមកខ្ញុំបាទ ពិតជាបានចូលរួមជួយ ផ្សព្វផ្សាយឱ្យក្រុមហ៊ុន អិមសុី នេតឈ័រ…

Read More

ក្ដៅចិត្តឆេវ! ជិះកាត់ស្ទឹងមានជ័យឡើងសឹកផ្លូវ មិនដឹងលោកតាលក់លតឆាឆ្ងាញ់ហើយធូរថ្លៃទៀត…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ធ្លាប់តែស្កាត់ទៅញ៉ាំអាហារឆ្ងាយៗ បែរជាភ្លេចចាប់អារម្មណ៍កន្លែងដែលធ្លាប់ជិះកាត់រាល់ថ្ងៃ ។​ ដូច្នេះហើយ ថ្ងៃនេះ យើងខ្ញុំនឹងដឹកដៃប្រិយមិត្តទៅស្គាល់ កន្លែងលក់លតឆាមួយកន្លែង ដែលមហាជនកំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម នោះគឺលតឆាលោកតាវ័យចំណាស់ម្នាក់ ដែលឈរជើងលក់នៅតំបន់ស្ទឹងមានជ័យ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមរយៈការបង្ហោះពីម្ចាស់ទំព័រហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Sing ផ្លែឈើធម្មជាតិ ធ្វើអោយលោកតាទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍បន្ថែម និងទទួលបានការពេញនិយមចូលចិត្ត និង ចែករំលែកតៗគ្នាជាច្រើន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើនិយាយទៅ អ្នកដែលធ្លាប់បានទៅប្រាកដជាបានដឹងហើយ ថាកន្លែងរបស់លោកតា លក់ដាច់ជាហូរហែរ ដោយសារឱជារសឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៃសាច់លតបូកផ្សំជាមួយថ្វីដៃរបស់គាត់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លក្ខណៈពិសេសនោះគឺថា លតឆាត្រូវបានគាត់ចម្អិនដោយ ចង្រ្កានអុសធម្មតាដែលធ្វើឱ្យសាច់លតមានលក្ខណៈឆ្អិនល្អ​ ក្ដៅហុយៗគួរឱ្យចង់ដាក់ចូលមាត់តែម្ដង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនតែប៉ុណ្ណោះបើនិយាយពីតម្លៃវិញគឺថា ធូរថ្លៃអស់ស្ទះ ព្រោះប្រិយមិត្តចំណាយតែ ៤០០០ រៀល​ ឬ ៥០០០រៀលតែប៉ុណ្ណោះ គឺថាញ៉ាំគ្នា ២ នាក់អីមិនចង់អស់ផង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូច្នេះ សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលពុំធ្លាប់បានដឹង ហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចទៅសាករសជាតិលតឆារបស់គាត់បាន ដែលមានទីតាំងនៅម្ដុំផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

សើចចុកពោះ! សុភ័ក្រ្ត កុសុម៉ា ប្រាប់ថា មកថើបមីងមក ឲ្យ ១០០ ដុល្លារ មានអីចុងក្រោយស្រាប់តែម៉ូម៉ូ….(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើនិយាយដល់ ពិធិការិនី ពូកែវោហាស័ព្ទធ្វើអោយហ៊្វេនៗផ្ទុះសំណើចមិនស្ទើរ និងចម្រៀងផងនោះគឺ កញ្ញា សុភ័ក្រ្ត កុសុម៉ាដែលប្រិយមិត្តជាទូទៅធ្លាប់បានស្គាល់ហើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកស្រាប់តែ ថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ កុសុម៉ា បានជួប ម៉ូម៉ូ កូនស្រី គង់ ចាន់ស្រីមុំ នៅផ្សារទំនើប មួយកន្លែង ភ្លាមនោះ ព្រោះតែពេញចិត្ត និងស្រឡាញ់ ម៉ូម៉ូ ពេក កុសុម៉ា និយាយថា មកថើបមីងមក ឲ្យ ១០០ដុល្លារ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានអី ម៉ូម៉ូគិតមួយសន្ទុះ លេងមួយក្បាច់ ដាច់ចង្កេះ កុសុម៉ា បាត់ គឺអត់ខ្ចីថើប ហើយក៏ដើរចេញ ទៅជាមួយ អ្នកម៉ាក់បាត់។ ដើម្បីជ្រាប កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀត សូមទស្សនា វីដេអូខាងក្រោមនេះ ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមនេះ៖

Read More

សូមចូលរួមសោកស្តាយ!អនុសេនីយ៍ទោ ទូច មុនធីប បានទទួលមរណ.ភាពទាំងវ័យក្មេងដោយសារតែ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សង្ខារបស់មនុស្សយើង គ្មានអ្វីជាទៀងទាត់នោះទេ ថ្ងៃនេះ វេលានេះ ម៉ោងនេះ ស្អែកនេះ គ្មានអ្នកណាអាចដឹងថា ខ្លួននឹងជួបរឿងអ្វីឡើយនៅក្នុងជីវិត ។ ច្បាប់នៃធម្មជាតិ បានកំណត់ រួចមកហើយ ហើយក៏គ្មានមនុស្សណាម្នាក់អាចប្រកែក តវ៉ា ឬ ក៏ប្រឆាំងបាននោះដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើយោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Sos Rozaly បានបង្ហោះសារយ៉ាងក្រៀមក្រំ និងទុក្ខសោកបំផុត ដែលត្រូវបានធនធានមនុស្សដ៏ល្អម្នាក់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកនេះបានបង្ហោះសារថា “សូមប្អូនស្រីសម្រាកចុះ ប្អូនហត់ច្រើនហើយ Rip ( កញ្ញា ទូច មុនធីប បានលាចាកលោកហើយ វេលាម៉ោង០៣.១០ នាទីសពកំពុងរៀបចំដឹកចេញពីភ្នំពេញមកធ្វើបុណ្យនៅស្រុកម៉ាឡៃ )”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុកមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា “ចេចេ ឆៃលាង” បានរៀបរាប់ថា “អែងជាមនុស្សរឹងមាំណាស់ អែងរៀនទាហានឆ្លងកាត់លំបាករាប់ឆ្នាំមិចហើយទ្រាំបាន? ហេតុអីឆ្លងកាត់គ្រោះថ្នាក់នឹងមិនបាន ហែងដាច់ចិត្តម្លេះ? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជីវិតអែងកំសត់ពិបាកណាស់ទំរាំហែងស៊ូបានពិននេះ វាអស្ចារ្យណាស់ដឹងអត់ មនុស្សស្រីតិចណាស់ដែលអាចដើរលើខ្សែជីវិតស៊ូទ្រាំលំបាកតែម្នាក់អែងចឹងបាន មិនងាយមានទេ អែងជាមនុស្សស្រីតែអែងសឹងតែរឹងមាំជាងប្រុសទៅទៀត តែចុងក្រោយមិចជីវិតអែងត្រូវចប់ទៅដោយងាយៗបែបនឹង ធីប? ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អាញ់សឹងទទួលយកមិនទាន់បានទេ សូមអែងទៅបានសុខបើមានជាតិក្រោយសូមអោយអែងអាយុវែងកុំអោយដូចជាតិនេះទៀតណាសម្លាញ់ ទូច មុនធីប”។ ម្ចាស់គណនីហ្វេសប៊ុក Bong MP ក៏បានបង្ហោះសារថា “សូមចូលរួមរំលែកទុកដ៏ក្រៀមក្រំមួយនេះផងសិស្សប្អូនជំនាន់ទី៧ សូមឱ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធប្អូនស្រីបានទៅកាន់សុគតិភព (អនុសេនីយ៍ទោ ទូច មុនធីប) លឿនពេកហើយ បងសោកស្តាយណាស់ប្អូនស្រី”។

Read More

នៅចាំអូនបានទេ?? ទារិកា ដែលរើសពីគំនរសំរាមថ្ងៃមុន ពេលនេះប្រែប្រួលគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជឿថាប្រិយមិត្តច្បាស់ជាបានជ្រាបហើយថានៅកាលពីថ្ងៃទី ២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅមានទារិកាដែលទើបនិងកើតម្នាក់ត្រូវបានម្តាយចិត្តអាក្រក់យកទៅបោះចោលនៅក្នុងគំនរសំរាម នៅមុខរោងចក្រកាត់ដេរមួយកន្លែងនៅជិត ផ្សារក្រមួន ដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ១ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញដោយសារតែជីវិតថ្លីទើបទារិកាម្នាក់នេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករប្រមូលសំរាមនៅទៅនោះបានប្រទះឃើញហើយត្រូវបានជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលទើបពេលនេះទារិកា ធានី នៅមានជីវិតក្រោយមកក៏ទទួលបានការមើលថែយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់បងស្រីម្នាក់ដែលគាត់នៅម្តុំនោះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកនេះបើយោងទៅតាមការបង្ហោះរបស់តារាសម្តែង សាឡាត់ ស្រីឡាង នៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថា ៖​ ធានីកូនមាស ស៊ន់ ធានី -ប៉ុន្មានខែមុនគឺអូននៅក្នុងថង់ខ្មៅនៅលេីគំនរសំរាមដែលពូៗគាត់កំពុងកាយ​ ក្នុងថង់នោះមានទឹកស្អុយ​ ហេីយមានដង្កូវនៅក្នុងនឹងទៀត​ ហេីយវាវារចូលត្រចៀកអូនទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអូនបានរស់នៅជាមួយម៉ាក់ៗប៉ាៗបងប្រុសនឹងចែៗអូនក្នុងផ្ទះតូចមួយ(4ម៉ែត្រ4ជ្រុង) ផ្ទះអូនតូចតែគ្រួសាររបស់អូនគាត់ចិត្តទូលាយចិត្តល្អណាស់ គ្រួសារអូនបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថមក៏បានបង្កេីតមុខរបរជាតូបតូចមួយនៅផ្សារ​ បឹងឫស្សី​ ម៉ាក់អូនលក់ស៊ុបកន្ធាយ​ នឹងម្ហូបកម្មង់ពេលថ្ងៃជាមុខរបរតូចមួយទុកចិញ្ចឹមអូន​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អូនរាល់ថ្ងៃមឹមច្រេីនដែលចុះទឹកដោះគោគួរសម​ ប៉ាកម៉ាក់ហត់ណាស់មេីលអូនផងលក់ដូរផង​ អូនរំភេីបនឹងជិវិតថ្មីដែលទទធានី មហាសំណាង-Theany ធានី មហាសំណាង-Theany មានលក់ស៊ុបកន្ធាយ​ កន្ធាយដុតអំបិលម្ទេស​ នឹងម្ហូបកម្មង់គ្រប់មុខ លេខទំនាក់ទំនង: 0966282362 -012383439 អាសយ័ដ្ឌាន= ផ្សារបឹងឬស្សី ម្តុំបឹងស្នោរ ខណ្ឌច្បាអំពៅ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ពាក្យជូនពរីម៉ាក់ឡយណាកូន:កូនសម្លាញ់ចិត្តទេវតាបានប្រោសជិវិតថ្មីមួយអោយរួសរៀនមានជិវិតបន្តទៅថ្ងៃមុខ​ សូមបួងសួងទេវតាសូមជួយតាមថែរក្សាគ្រួសារតូចមួយនេះអោយជួបតែរឿងល្អជួបតែសំណាងល្អ។ ក៏សូមផ្តាំទៅមនុស្សស្រីម្នាក់នោះដែលបានបោះបង់ក្មេងតូចនេះចោលដោយមិនអាណិតទុកសូម្បីជិវិតអោយមេីលឃេីញពន្លឺថ្ងៃអ្នកបានធ្វេីរឿងនេះម្ដងហេីយសូមកុំមានលេីកទី2..ក៏ផ្តាំសំរាប់អ្នកផ្សេងទៀតសូមកុំធ្វេីរឿងដ៏ព្រៃផ្សៃមួយនេះ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More