អបអរសាទរ! លោកយាយអាយុ១០១ឆ្នាំ ដែលស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ពេលនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជូនអំណោយជាទឹកប្រាក់រហូតដល់..

យោងតាម ប្រភពក្រសួងព័ត៌មាន សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានជូនអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លា ថវិកា ៣លានរៀល ដល់លោកយាយ ហូ ខាំ ដែលមានវ័យ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១០១ឆ្នាំ ហើយដែលបានអញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី០២ នាព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ជាក់ស្តែង លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន បានមានប្រសាសន៍ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោកយាយអាយុ ១០១ឆ្នាំ ដែលអញ្ជើញមកចាក់វ៉ាក់សាំងចិននៅពេលនេះ ជាសក្ខីភាពនៃប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំង ដែលសម្តេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល យកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំពោះសុខមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ដោយបានខិតខំស្វះស្វែងរកនូវវ៉ាក់សាំង ទាំងយន្តការបញ្ជាទិញ ទាំងយន្តការជំនួយ និងយន្តការស្នើសុំពីមិត្តចិន ហើយនេះក៏ជាសក្ខីភាពច្បាស់ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គ្រប់វ៉ាក់សាំងគឺពិតជាមានប្រសិទ្ធភាព មិនថាវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសណានោះទេ ហើយក៏បង្ហាញពីសិទ្ធិក្នុងការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខ!! អ្នកនាង កាកា កំពុងតែមានទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំ ដោយសារតែត្រូវបាត់បង់….

ប្រិយមិត្តពិតជាស្គាល់អ្នកនាង កាកា ហើយតាមរយះវីដេអូកំប្លែង ក៌ដូចជាកាយ វិការ តាមរយះវីដេអូ តិះតុនោះយ៉ាងណាមិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០២១ យោងតាមការរៀបរាប់របស់អ្នកនាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kaka Kh បានអោយដឹងថា:នាងខ្ញុំ កាកានិងក្រុមគ្រួសារ សូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំទៅដល់គ្រួសាររបស់ ប្អូនKeng Smile Khun Heng Sotheary San កូនមិននឹកស្មានថាព្រឹកនេះបើកភ្នែកភ្ញាក់ពីគេង បានទទួលឃើញដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំមួយនេះសោះ គ្រប់មិត្តខ្ញុំរាប់អានទុកដូចជាបងប្អូន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឪពុកប្អូនក៏ប្រៀបទុកដូចជាឪពុកខ្ញុំលោកប៉ាជាមនុស្សម្នាក់ដែលរួសរាយរឹងមាំនិងពូកែលេងសើចមិនចាញ់ពួកកូនប៉ុន្មានទេ ទោះបានស្គាល់លោកប៉ាក្នុងពេលវេលាដ៏ខ្លី ប៉ុន្តែលោកប៉ា បានទទួលកូនពេលដែលកូនទៅលេង ហើយមិនដែលប្រកាន់ជាមួយកូន មានតែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅ ពាក្យដែលខ្ញុំចាំគឺលោកអ៊ុំបានប្រាប់ថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឲ្យស្រលាញ់រាប់អានគ្នាដូចបងប្អូន ខ្ញុំតែងតែរក្សាទុកពាក្យនេះក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំជានិច្ច ក្មួយសូមឱ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកអ៊ុំទៅកាន់សុគតិភព ស្ដាយណាស់ដែលមិនមានឱកាសជួបលោកអ៊ុំម្ដងទៀត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខ្ញុំលែងបានបញ្ជោរលោកអ៊ំទៀតហើយលោកអ៊ុំនៅតែជាបុរសវ័យចំណាស់ ដែលមានរូបសង្ហានៅក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំរហូតទៅI always adored how well he dressed and groomed for his age, he was always so handsome when we went out to dinner Gone too soon May your soul be at peace uncle”៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

សម្តេចហ៊ុន សែន សម្រេចដកលោក ហាក់ សូបិន្ត ចេញពីអភិបាលរងខេត្តកំពត ក្រោយធ្លាយរឿងយកឡានរដ្ធទៅកែផ្លាកលេខ រួចយកទៅ..

សម្តេច នាយក រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុន សែន កាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញអនុក្រឹត្យមួយ ដោយសម្រេចផ្ទេរភារកិច្ចលោក ហាក់ សូបិន្ត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អភិបាលរងខេត្តកំពត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឲ្យមកបម្រើការងារនៅទីស្ដីការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងផ្ទេរភារកិច្ចលោកចាន់ ថា អភិបាលរង នៃគណៈភិបាលខេត្តព្រៃវែង ទៅជា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អភិបាលរង នៃគណៈភិបាលខេត្តកំពត។ជាកស្តែង ការផ្ទេរភារកិច្ច លោក ហាក់ សូបិន្ត ពីអភិបាលរងខេត្តកំពត មកបម្រើការងារនៅទីស្ដីការក្រសួង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មហាផ្ទៃ នាពេលនេះ ធ្វើឡើងក្រោយធ្លាយព័ត៌មាន ថា លោក ហាក់ សូបិន្ត ហ៊ានយកឡានរដ្ឋ ទៅកែផ្លាកលេខ រួចយកទៅបញ្ចាំនូវចំនួន៣ម៉ឺនដុល្លារ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

អេឡិច ហ្សូរ៉ា ស្រលាញ់ប្រពន្ធខ្លាំង រហូតហៅ ឌី សូនីតា បែបនេះថា….

ភ្នំពេញ៖ ជាការពិតណាស់ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពី តារាសម្តែងលោក អេឡិច ហ្សូរ៉ា និង អ្នកនាង ឌី សូនីតា ទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីមានអាយុ ៨ ខែមកហើយ ដែលប៉ាម៉ាក់វ័យក្មេង ២ រូបនេះ បានដាក់ឈ្មោះនាងថា ហ្សូតា ម៉ីហាណា ហៅ Smile ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាការពិត ក្រោយពីទទួលបានចំណងដៃកូនស្រីមុនចូលរោងការ ធ្វើឱ្យអ្នកទាំងពីររងការរិះគន់បន្តិចមែន ប៉ុន្តែលោក អេឡិច ហ្សូរ៉ា និង អ្នកនាង ឌី សូនីតា នៅតែបន្តដំណើរចាប់ដៃគ្នាក្នុងនាមជាស្វាមីភរិយា ក្នុងការមើលថែតំណក់ឈាមរួមគ្នាដំបូងរបស់ខ្លួនយ៉ាងមានសុភមង្គល ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែក បើក្រឡេកទៅមើលលោក អេឡិច ហ្សូរ៉ា ឯនោះវិញបើទោះជាភាគច្រើនលោកមិនសូវមានពេលនៅក្បែរមើលថែភរិយា និង កូន ក៏ព្រោះតែរវល់ការងារក្តី ប៉ុន្តែលោកតែងតែបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ ភាពកក់ក្តៅ ជាពិសេសគឺក្តីគោរពដល់អ្នកនាង ឌី សូនីតា ជារឿយៗ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្ដែងផងដែរ លោក អេឡិច ហ្សូរ៉ា បានសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីទំហំចិត្តនៃការតស៊ូជម្នះគ្រប់រឿងរ៉ាវរបស់ភរិយា បើទោះជានាងជាស្ត្រីក៏ពិតមែន រហូតដល់លោកហៅ ឌី សូនីតា ថាជានារីដ៏អស្ចារ្យ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ​២០២១ កន្លងទៅនេះ លោក អេឡិច ហ្សូរ៉ា បានបង្ហោះរូបភាពជួបជុំកូនប្រពន្ធ និង លើកយកនូវរឿងជាច្រើនមករៀបរាប់ពីភរិយា ដែលនាងជានារីដ៏អស្ចារ្យក្នុងចិត្តលោក និង កូន ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកទៀតសោត លោកបានបន្ថែមថា លោក និង កូន ជាចំណែកក្នុងប្រវត្តិសាស្រដ៏សំខាន់មួយក្នុងជីវិតនៃនារីដ៏អស្ចារ្យ ដែលជាភរិយា និង ម្តាយ…

Read More

ទើបតែធ្វើផ្ទះលំដាប់សេដ្ឋីហើយមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង ពេលនេះ ករុណា ពេជ្រ ធ្វើរីស៊តតម្លៃ៤០ម៉ឺនដុល្លារបន្ថែមទៀត

ភ្នំពេញ៖ ជាការពិតណាស់ដែលមហាជន សម្តែងការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង បន្ទាប់ពី សំងំៗ តារាចម្រៀង ករុណា ពេជ្រ បើកបង្ហាញទិដ្ឋភាពផ្ទះដ៏ធំស្កឹមស្កៃ ខ្នាតសេដ្ឋីស្រុកខ្មែរ ដែលក្នុងនោះ ត្រូវបានទម្លាយត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់រហូតដល់ ជាង៤០ម៉ឺនដុល្លារ ឯណោះ នេះត្រឹមតែការសាងសង់ផ្ទះប៉ុណ្ណោះ នៅមិនទាន់គិតដល់ការតុបតែង ដេគ័រនៅឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកទៀតសោត នេះបើតាម ប្រភពព័ត៌មានមួយបាន បញ្ជាក់ថា ករុណា ពេជ្រត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់មិនក្រោម ២០ម៉ឺន ដុល្លារឡើយ ដើម្បីព្យាបាលលោកប៉ា ដែលសព្វថ្ងៃនេះ កំពុងតែសម្រាកនៅមួយកន្លែង ដោយជំងឺលើស ឈាម និងដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួក្បាល។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មិនតែប៉ុណ្ណោះ បណ្តាអ្នកគាំទ្ររបស់តារាចម្រៀង រូបសង្ហារ មុខស្រស់រូបនេះ​ កាន់តែភ្ញាក់ផ្អើល ក្រោយពេល រូបលោក ប្រាប់ដំណើរបន្ទាប់ទៀតរបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពី ការធ្វើផ្ទះ គឺការបង្កើត រីសត នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ដោយនៅទីនោះ រូបលោក និងប្អូនប្រុស មានដីផ្ទាល់ខ្លួន។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា រូបលោក ក៏មិនលាក់លៀមអ្វីដែរ ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះ រូបលោក កំពុងសិក្សាជាមួយនឹង ធនាគារ ដោយក្នុងនោះ រូបលោកបញ្ជាក់ថា រូបលោក នឹងប្រើប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួន ៤០%​ ហើយសល់ ៦០%គឺ ធ្វើកម្ចីពីធនាគារ។ គួរបន្ថែមថា ការសិក្សាដំបូង គម្រោងរីសតនោះ នឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ ៤០ម៉ឺនដុល្លារ ឯណោះ៕ប្រភព៖khmerload ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ទើបប្រកាសផ្អាកសិល្បៈ ស៊ឹម ស្រីនិច មានអ្នកខមមិនម្នាក់ ដៀលនាងជាស្រីថោកទាបយកប្តីគេ

កាលពីថ្ងៃទី ០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងទៅ តារាសម្តែងវ័យក្មេង ស៊ឹម ស្រីនិច បានធ្វើឱ្យមហាជនមានការសោកស្តាយ និង ភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីនាងបានប្រកាសផ្អាក ឬ អាចនឹងបញ្ចប់ជីវិតសិល្បៈ ក៏ព្រោះតែត្រូវមើលថែខ្លួន​ឯង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ។ការសម្រេចចិត្តផ្អាក ឬ អាចបញ្ចប់ខាងលើនោះ បានធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រមានសំណួរជាច្រើន ថាហេតុអ្វីតារាស្រីវ័យក្មេងសម្រេចចិត្តភ្លាមៗ ក្រោយឈរលើវិថីសិល្បៈអស់រយៈពេល ៦ ឆ្នាំ និង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្របពេលដែលនាងកំពុងល្បីឈ្មោះនោះ ។ដោយឡែក នៅថ្ងៃដដែលនៃការសម្រេចផ្អាក ឬ អាចបញ្ចប់អាជីពសិល្បៈ ស្រាប់តែមានគណនីហ្វេសប៊ុកមួយ បានចូលទៅខមមិនលើរូបភាពរបស់តារាសម្តែង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស៊ឹម ស្រីនិច ដោយសរសេរទាំងភាសាខ្មែរផង និង​ អង់គ្លេសផងថា ស៊ឹម ស្រីនិច ទាក់ទងប្តីរបស់នាង ។ លើសពីនោះ គណនីដដែលនោះ បានខមមិនដាក់រូបភាព ២ សន្លឹករបស់ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស៊ឹម ស្រីនិច និង រូបបុរសម្នាក់ផ្សេងទៀត ថតរូបនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកប្រៀបបីដូចជាកន្លែងតែមួយ និង ​ពេលតែមួយ ក៏ព្រោះតែមានសម្ភារខាងក្រោយខ្នងដូចគ្នា ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ ជុំវិញការខមមិនចោទប្រកាន់ពីគណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើនេះ មិនដឹងថាជាការពិត ឬ យ៉ាងណានោះទេ ក៏ព្រោះតែគណនីនោះមានត្រឹមឈ្មោះ ប៉ុន្តែមិនបានដាក់រូបភាពពិតប្រាកដនោះឡើយ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត យ៉ាងណារង់ចាំការឆ្លើយតបរបស់ម្ចាស់សាម៉ីខ្លួន គឺកញ្ញា ស៊ឹម ស្រីនិច ចេញមកបញ្ជាក់សិន ៕

Read More

ក្តៅៗ! ភរិយា មង្គល ទីណា តេស្តឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សារដងទង់ ខេត្តកោះកុង

មុននេះបន្តិច នៅរសៀលថ្ងៃទី ០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ មហាជនអ្នកគាំទ្រ និង មិត្តក្នុង-ក្រៅរង្វង់សិល្បៈ ដែលបានស្គាល់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ កម្មថោន លោក មង្គល ទីណា ហាក់មានអារម្មណ៍ព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីភរិយារបស់លោកបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ហើយលោក មង្គល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទីណា បានធ្វើតេស្តរកឃើញអវិជ្ជមាន ។គួរឱ្យដឹងថា លទ្ធផលរកឃើញភរិយារបស់តារាចម្រៀង មង្គល ទីណា វិជ្ជមានកូវីដ-១៩ នេះ ក៏ព្រោះតែលោក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង ភរិយា ជាអជីវករនៅផ្សារដងទង់ នាខេត្តកោះកុង ហើយនៅថ្ងៃទី ២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ អាជីវករទាំងអស់នាផ្សារដងទង់ តម្រូវធ្វើតេស្តយកសំណាកគ្រប់ៗគ្នា ទើបភរិយារបស់រកឃើញឆ្លង ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ដំណឹងក្តៅៗ!! ទៀតហើយករណីរកឃើញផ្ទុះឆ្លងកូវីដបន្តកន្ទុយគ្នា លើក្រុមអាជីវករ និងសន្តិសុខផ្សារ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅមុនបន្តិចបើយោងតាមហ្វេសប៊ុកផ្លូវការរបស់ PNN News បានឱ្យដឹងថា៖ រកឃើញអាជីវករនៅផ្សារអូឡាំពិក ១៨នាក់វិជ្ជមានកូវិដ១៩ ក្នុងចំណោមអ្នកបានយកសំណាក ៤៥នាក់ កាលពីយប់មិញ និងកំពុងយកសំណាកបន្តទៀត​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យោងតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចនគរបាលបានអោយដឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកសំណាកអាជីករផ្សារអូឡាំពិកចំនួន៤៥នាក់ ក្នុងនោះវិជ្ជមាន១៨ នាក់ កាលពីយប់មិញ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅព្រឹកនេះដែរក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងបន្តយកសំណាកអាជីវករផ្សារអូឡាំពិក នៅវិទ្យាល័យ ទួលស្វាយព្រៃ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​កាលពីយប់មិញ នៅថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ២០២១ នៅផ្សារអូឡាំពិក ផ្លូវ២៨៦ សង្កាត់អូឡាំពិក ក្រុមគ្រូពេទ្យ ODCTM មកយកសំណាកលើកទី១ អាជីវករផ្សារអូឡាំពិកចំនួន ៤នាក់ សន្តិសុខផ្សារ ១៣នាក់ កម្លាំងរបស់គណៈកម្មការផ្សារ ២៨នាក់ ដែលសរុបចំនួន៤៥នាក់ ក្នុងនោះរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន ១៩ ចំនួន ១៨នាក់៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ចូលរួមសោកស្តាយ! នារី​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត​ម្នាក់​បាន​ទទួល​មរណភាព​ទាំង​វ័យ​ក្មេង ចោលបងប្អូនទាំងអាល័យ ដោយ​សារ​តែ​…

នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​១​ ខែ​កក្កដា​ ឆ្នាំ​២០២១​ នេះ​ យោង​តាម​រយៈ​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​នារី​ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះ​ Eïï Rã បាន​ចែករំលែក​នូវ​ដំណឹង​ដ៏​ក្រៀមក្រំ​មួយ​ ខណៈមិត្តភ័ក្តិ​របស់​ខ្លួនដែលជា​ស្រីស្អាតម្នាក់​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រេីប្រាស់​​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​ឈ្មោះ​ Ah Neang Ah Neang បាន​ទទួល​មរណភាពចាកចោល​ក្រុម​គ្រួសារ​​ទាំង​វ័យ​ក្មេង​ ដោយសារតែ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ ពិត​ជា​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​ខ្លាំង​ណាស់​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុង​នោះដែរ​ ម្ចាស់​គណនី​​ហ្វេសប៊ុក​ខាងលើ​បាន​បង្ហាញ​ពី​អារម្មណ៍​ក្តុកក្តួល​ចិត្ត​ជាខ្លាំង​ និងបានសរសេរ​រៀបរាប់​ឲ្យ​ដឹងដែរ​ថា​៖«ទេីបនិយាយគ្នាថ្ងៃមុនសោះ មិនគួរអោយជឿ មិនពិតទេ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហេតុអ្វីទៅ ខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេ មនុស្សល្អរបស់ខ្ញុំ សូមទៅអោយបានសុខណាជាតិក្រោយកុំអោយអាយុខ្លីដូចជាតិនេះទៀត ស្តាយមនុស្សល្អៗដូចបងណាស់ R.I.P»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទន្ទឹម​នឹង​ដំណឹង​ដ៏​សោកសៅ​បំផុត​នេះ​ មាន​ប្រិយមិត្ត​ ក៏​ដូច​ជា​មជ្ឈដ្ឋាន​មហាជនជាច្រេីន​​​ បាន​សម្តែង​នូវ​អារម្មណ៍​សោកស្ដាយ​ជាខ្លាំង​ ព្រមទាំងបាន​ផ្ញើ​សារ​រំលែក​ទុក្ខ​យ៉ាង​ក្រៀមក្រំ​ដល់​គ្រួសារ​នៃ​ ស​ ព​ ផងដែរ​។ សូម​លេីកដៃ​ប្រណំបួងសួង​ជូន​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ប្អូន​ស្រី​ ឆាប់បាន​ទៅ​កាន់​សុគតិភព​កុំ​បី​ឃ្លៀងឃ្លាត​ឡើយ​។

Read More

មានរឿងអីចេះទើប ផន សុផារី បង្ហោះសារចាក់ដោតបែបនេះ…

នំពេញ៖ ជាការពិតណាស់ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីតារាកំប្លែងអ្នកនាង ផន សុផារី ក្រោយរៀបការកសាងជីវិតគ្រួសាររួច នាងបានផ្អាកពីការងារសិល្បៈងាកទៅចាប់អាជីពបើកមុខរបរលក់តាមអនឡាញផងដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្ដែងផងដែរនោះ បើងាកទៅមើលជីវិតគ្រួសារតារារូបនេះវិញ ឃើញថាពេលនេះនាងកំពុងរស់នៅយ៉ាងមានក្ដីសុខក្រោយមានកូន២ជាចំណងដៃរួចមក។ទន្ទឹមនឹងទទួលបានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារយ៉ាងដូច្នេះ ក៏ព្រោះតែ អ្នកនាង ផន សុផារី និងស្វាមីបានយល់ចិត្តគ្នាច្បាស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាពិសេសស្វាមីរបស់នាង ក៏ជាស្វាមីដ៏ល្អ ចេះយកចិត្តទុកដាក់ មើលថែភរិយា និងកូនៗបានយ៉ាងល្អគួរឲ្យសេសើរ។ លើសពីនេះទៅទៀត គេតែងតែឃលញអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីរូបនេះ បង្ហោះរូបជុំគ្រួសារបង្ហាញស្នាមញញឹមយ៉ាងមានក្ដីសុខតែម្ដង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តួយ៉ាង ប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះ អ្នកនាង ផន សុផារី បានបង្ហោះរូប អមនឹងសារយ៉ាងប្លែកនៅក្នុងគណន៏ហ្វេសប៊ុកផ្ទាល់ខ្លួន ដោយសារមួយនោះនាងបាននិយាយថា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចាំទុក! ក្រុមគ្រួសារសំខាន់បំផុត សាកសង្កេតនៅពេលយេីងឈឺ ឬនៅពេលជិតស្លាប់ អ្នកណាតែងតែនៅក្បែរយើង …? មិត្តភក្តិមកសួរសុខទុក្ខយ៉ាងយូរ​ ១-២ម៉ោង ប្រពន្ធ ម្ដាយឳពុក បងប្អូន នៅជាមួយយើងរហូត ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅពេលរឹងមាំ នៅពេលមានផលប្រយោជន៍ អ្នកណាៗក៏ចូលមករកទាំងហ្វូង នៅពេលអស់ផលប្រយោជន៍ ជិតស្លាប់ ស្ទើរតែគ្មានសល់ម្នាក់ នៅសល់តែក្រុមគ្រួសារប៉ុណ្ណោះ៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឈប់ទុកក្រុមគ្រួសារចោល ឈប់ឃើញអ្នកដទៃល្អជាងក្រុមគ្រួសារ ឈប់និយាយសំដីគំរោះដាក់ក្រុមគ្រួសារឲ្យខូចចិត្ត ពីព្រោះ…នៅពេលគ្មានសល់អ្វី ក៏មានតែក្រុមគ្រួសារ នេះហើយនៅជាមួយ និងមើលថែទាំយើងល្អបំផុត៕ប្រភព៖khmerload ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More