មិនធ្លាប់ដឹង!! បុរសដែលមានប្រពន្ធដល់ទៅ៣៩នាក់នោះ​ តាមការពិតគាត់គឺជាមេដឹកនាំនៃនិកាយសាសនាមួយឈ្មោះថា….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សង្គមយើងសព្វថ្ងៃ ជាទូទៅក្នុងគ្រួសារមួយតែងមានប្តីមួយប្រពន្ធមួយប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បុរសជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់វិញ គឺគាត់មានប្រពន្ធដល់ទៅរាប់សិបនាក់ឯណោះ ខណៈប្រភពជាច្រើនបានចាត់ទុកគាត់ជាបុរសមានប្រពន្ធច្រើនជាងគេលើលោក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក ហ្ស៉ីអូណា ចាណា (Ziona Chana) មានទីលំនៅនៅឯរដ្ឋមីហ្សូរ៉ាម (Mizoram) ភាគឦសាននៃប្រទេសឥណ្ឌា មានប្រពន្ធសរុប ៣៩នាក់ និងមានកូនសរុប ៩៤នាក់ ព្រមទាំងចៅចំនួន ៣៣នាក់ទៀទៀតដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោក ចាណា គឺជាមេដឹកនាំនៃនិកាយសាសនាមួយឈ្មោះថា ចាណាផល (Chana Pawl) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឪពុកលោកតាំងតែពីឆ្នាំគ្រិស្ដសករាជ ១៩៤២។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ និកាយសាសនានេះមានសមាជិកប្រមាណ ២,០០០នាក់ ដែលភាគច្រើនរស់នៅក្នុងភូមិបាក់តាវ៉ាង (Baktawang) នៃរដ្ឋមីហ្សូរ៉ាម។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សមាជិកនៃនិកាយសាសនាចាណាផលអនុវត្តនូវគោលការណ៍ពហុពន្ធភាព ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានប្តី ឬប្រពន្ធច្រើនបាន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក ហ្ស៉ីអូណា ចាណា បានរៀបការជាមួយប្រពន្ធដំបូងបង្អស់របស់លោកកាលពីឆ្នាំ១៩៥៩ នៅពេលលោកមានអាយុត្រឹម ១៧ ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ហើយប្រពន្ធដំបូងគេនេះគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រពន្ធក្រោយៗ និងការងារផ្សេងៗនៅក្នុងផ្ទះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពេលមួយនោះ លោកបានរៀបការប្រពន្ធក្នុងមួយឆ្នាំដល់ទៅ ១០នាក់ឯណោះ។ លោក ចាណា បានរៀបការប្រពន្ធចុងក្រោយបង្អស់ គឺទី៣៩ កាលពីឆ្នាំ២០០៤ ដែលមានអាយុ ២៥ឆ្នាំ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គ្រួសារដ៏ធំរបស់លោករស់នៅក្នុងផ្ទះធំមួយខ្នងកម្ពស់ ៤ជាន់ ដែលមានបន្ទប់សរុបចំនួន ១០០បន្ទប់ ហើយប្រពន្ធទាំងអស់របស់លោកស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់រួមធំមួយ ដែលនៅជាប់បន្ទប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តាមពិតទៅ ច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមិនអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តពហុពន្ធភាព ឬមានប្តីច្រើន ឬប្រពន្ធច្រើននោះឡើយ ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរឥណ្ឌានៅតាមរដ្ឋមួយចំនួន ជាពិសេសនៅប៉ែកឦសានប្រទេសបានអនុញ្ញាតឲ្យកុលសម្ព័ន្ធ ឬនិកាយសាសនាខ្លះប្រកាន់ប្រពៃណីបែបនេះទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ពួកគេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ លោក ហ្ស៉ីអូណា ចាណា ទើបតែបានទទួលមរណភាពកាលពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ ក្នុងជន្មាយុ ៧៦ឆ្នាំ ដោយបន្សល់ទុកនូវមហាគ្រួសារដ៏ធំបំផុតមួយលើលោក៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

គួរឲ្យកោតសរសើរមែន!!! ស្ត្រីខ្មែរដំបូងគេ ដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយគាត់បានផ្តាំថា…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វ៉ាស៊ីនតោន៖ អ្នកនាង មៀច សិទ្ធិការ្យ គឺជាស្ត្រីខ្មែរទី១និងដំបូងគេបង្អស់ ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលាបណ្ឌិតសភាយោធា West Point នៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ កាលពីនៅយុវវ័យភាព មៀច សិទ្ធិការ្យបានរស់នៅបែកពីក្រុមគ្រួសារ ដើម្បីក្ដាប់យកឱកាសនៅក្នុងការសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធា អ្វីដែលបានលើកទឹកចិត្តគាត់ ឱ្យសម្រេចនូវក្ដីស្រមៃមួយនេះ គឺនៅពេលដែលគាត់ឃើញទង់ជាតិដែលប៉ាក់ជាប់លើដៃអាវរបស់គាត់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្លែងប្រាប់ក្នុងបទសម្ភាសនៅស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា កាលពីពេលថ្មីៗនេះ អ្នកនាង មៀច សិទ្ធិការ្យ បានឱ្យដឹងថា កាលពីសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក នៅថ្នាក់របស់គាត់ មានកម្មសិក្សាការីដែលជានារី ត្រឹមតែ ១៨% ប៉ុណ្ណោះ។ យ៉ាងណាមិញ អ្នកនាងបានព្យាយាមបង្ហាញដល់ឳពុកម្តាយ និងសង្គមទាំងមូលថា ស្ត្រីក៏អាចធ្វើបានដូចបុរសដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកនាង បានផ្ញើសារ ទៅដល់ស្ត្រីខ្មែរទាំងអស់ថា ត្រូវធ្វើនូវអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើ ដោយបង្ហាញទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួន នោះយើងនឹងដឹងថាតើពួកគាត់ គាំទ្រនូវអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើឬយ៉ាងណា ហើយត្រូវធ្វើអ្វីដែលខ្លួនពេញចិត្ត និងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯង។ អ្នកនាងបន្តថា បើអ្នកមិនចេញទៅសង្គមខាងក្រៅ នោះអ្នកប្រាកដជាមិនដឹងថា ធ្វើទៅដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ខ្លួនអ្នកនោះទេ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ខ្លាំងបាត់! ស្រីស្អាតជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ ធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នែហ៍បុរសរស់នៅក្នុងរូងភ្នំអាយុ 50ឆ្នាំ ដោយសារគាត់ចេះក្បាច់…(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការតាមសុំស្នេហ៍របស់បុរសថៃម្នាក់ពីអ្នកទេសចររុស្ស៊ីដ៏ស្រស់ស្អាត បានធ្វើឱ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញសកលលោក បន្ទាប់ពីគាត់ល្បូងនាងឱ្យត្រឡប់មករកល្អាង គាត់រស់នៅវិញបាន។លោក Jatuphum Losiri ត្រូវបានគេស្គាល់ថា “បុរសរូងភ្នំ” បានក្លាយជាជនល្បីក្នុងស្រុករបស់គាត់ បន្ទាប់ពីគាត់បានចាប់ផ្ដើមរស់នៅបែបមនុស្សព្រៃនៅរូងភ្នំមួយនៅកោះ Koh Phangan ដែលជាកោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មួយពេញទៅដោយពិធីបុណ្យខែពេញបូរមី។នៅលើផុសហ្វេសប៊ុកមួយបង្ហោះកាលពីថ្ងៃពុធ លោក Losiri វ័យ ៤៨ ឆ្នាំបានរៀបរាប់លម្អិតពីរបៀបដែលគាត់ល្បូងស្ដ្រីវ័យក្មេងនោះឱ្យមកផ្ទះរូងភ្នំរបស់គាត់វិញ។គាត់បានសរសេរថា “ថ្ងៃនេះ ខណៈដែលខ្ញុំកំពុងជិះម៉ូតូត្រឡប់ទៅរូងភ្នំវិញ ខ្ញុំបានឃើញនារីម្នាក់ គួរឱ្យស្រឡាញ់ ស្អាត ចេញពីផ្លូវម្ខាងដែលខ្ញុំជិះ។ ខ្ញុំបាននិយាយទៅនាងថា នាង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បានឆក់យកបេះដូងខ្ញុំ។ខ្ញុំកំពុងជិះម៉ូតូទៅផ្ទះវិញ ប៉ុន្ដែដោយសារតែនាងស្អាតពេក ខ្ញុំក៏បានត្រឡប់មកក្រោយវិញ។ ខ្ញុំត្រូវការនិយាយជាមួយនឹងនាង និងចង់ដឹងថាតើខាងក្នុង (ចិត្ត) របស់នាងស្អាតដូចខាងក្រៅទេ”។ចាប់តាំងពីគាត់ផុសមក មានអ្នកចែករំលែករហូតដល់ទៅជិតមួយម៉ឺនដង និងមានអ្នកបញ្ចេញមតិរាប់ពាន់នាក់។បើទោះជាមានអ្នកសរសើរពីភាពរ៉ូមែនទិករបស់គាត់ប៉ុន្តែ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកខ្លះបាននិយាយថាបច្ចេកទេសរបស់គាត់គឺចម្លែក។ពិតណាស់ វិធីចម្លែករបស់គាត់បានល្បូងនារីរុស្ស៊ីដ៏ស្រស់ស្អាតនោះមករូងភ្នំរបស់គាត់បានមែន។ហើយនៅថ្ងៃបន្ទាប់គាត់ផុសរូបភាពស្រា-តននលគករបស់នារីម្នាក់។ ប៉ុន្ដែគាត់បានអះអាងថា នារីដែលស្រា-តននលគកនោះគឺមិនមែនជាស្ដ្រីរុស្សីម្នាក់នោះទេ គឺជានារីដែលគាត់ស្រឡាញ់ម្នាក់ផ្សេងទៀត៕សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ជាតារាអភិជនមែន តែ បេនី យុំាង ចូលចិត្តជីវិតសាមញ្ញៗ ស្លៀកពាក់ឈុតធម្មតាៗ ដើរហើរគ្មានខ្វល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើទោះជាបានផ្តាច់ខ្លួនពេញទំហឹងពីវិថីសិល្បៈក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែអតីតតារាសម្តែង​ បេនី យុំាំង ក៏នៅតែត្រូវបានភ្នែកមហាជនជាច្រើនតាមដាន ចង់ដឹងពីសុខទុក្ខជីវិតឯកជនរបស់នាងដូចដើម ក៏ព្រោះតែអតីតតារាស្រីរូបនេះ ហាក់កំពុងតែរស់នៅលើគំនរទ្រព្យពីការរកស៊ីរបស់នាងយ៉ាងហ៊ឺហារ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្តែង ជារឿយៗមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើននៃការរកស៊ីនោះទេ បេនី យុំាំង ក៏តែងតែបង្ហាញពីការចាយជីវិតយ៉ាងហាយសូរ អភិជន ដោយពេលខ្លះនាងបានទិញផ្ទះវីឡាទំនើប ឡានតម្លៃថ្លៃៗ និង សម្ភារនិយម ជាដើម ដែលធ្វើឱ្យមហាជនអ្នកគាំទ្រ មានការស្ញើចសរសើរពីរូបនាង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្មីៗនេះដែរ បេនី យុំាំង ក៏បានធ្វើឱ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នា ព្រោះអតីតតារាស្រីនេះ បានចំណាយលុយខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារទិញខុនដូទំនើបមួយ បើទោះខ្លួនមានផ្ទះវីឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃទៅហើយនោះ ។​ លើសពីនោះ អ្វីដែលធ្វើឱ្យមហាជនកំពុងលើកឡើងព្រោតព្រាតទៀតនោះគឺរូបភាព បេនី យុំាំង ស្លៀកឈុតគេងយ៉ាងសាមញ្ញ មិនខ្វល់ពីសំដីមហាជនថានាងស្លៀកពាក់ធម្មតាៗនោះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណុចនេះដែរ ក៏មានមហាជនជាច្រើនបានសរសើរ បេនី យ៉ាំង ថានាងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដាក់ខ្លួន និង សាមញ្ញបំផុត ដែលមិនគិតថាខ្លួនជាស្រីស្អាត ហ៊ឺហារ ដែលត្រូវមកបង្ហាញរូបភាពឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបៗនេះនៅសាធារណៈនោះ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ផ្ទុះផ្អើលសិល្បៈ រឿងឪពុកជំពាក់លុយគេ តែងាកមើល ភិន សុដាលីស ហាក់ស្ងាត់ជ្រាបអត់មាត់អត់-ក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្តជ្រាបហើយថា កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ ផ្ទុះរឿងកក្រើកពេញសង្គមសិល្បៈខ្មែរ បន្ទាប់ពីលោក សុខ រ៉ាស៊ី ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អ្នករៀបចំកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញា Miss Grand Cambodia លោក អ៊ិន សុភិន ជុំវិញរឿងបំណុលទឹកប្រាក់ចំនួន ១៥៧០០ ដុល្លារ ដែលបានជំពាក់ ១ ឆ្នាំហើយពុំទាន់ឃើញសង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជុំវិញរឿងនេះ នៅតែក្ដៅគគុកនៅឡើយ ខណៈដែលលោក អ៊ិន សុភិន ហាក់ពុំទាន់ឃើញចេញមុខមករកដំណោះស្រាយជូនម្ចាស់បំណុលខ្លួននោះ ។ បើងាកមកមើលតារាស្រី ភិន សុដាលីស ជាកូនស្រីវិញ ក៏ហាក់ស្ងប់ស្ងាត់តាមឪពុកខ្លួនទៅទៀត បើទោះជារឿងរ៉ាវបំណុលនេះបានផ្ទុះល្បីសុសសាយក្តី ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយនឹងរឿងបំណុលឪពុកនេះដែរ បើងាកទៅមើលលើទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់តារាសម្ដែងស្រី ភិន សុដាលីស វិញ គេសង្កេតឃើញថា នាងហាក់ពុំដែលធ្លាប់បានចេញមុខមកបង្ហោះសារឆ្លើយឆ្លងណាមួយ ដែលទាក់ទងជាមួយរឿងរ៉ាវរបស់ឪពុកនោះដែរ ពិតជាធ្វើឱ្យមហាជនមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាមួយគ្នានេះ មហាជនមួយចំនួនក៏កំពុងរង់ចាំមើលថា តើតារាស្រី ភិន សុដាលីស ដែលជាកូនបង្កើតរបស់លោក អ៊ិន សុភិន អាចនឹងចេញមុខ ដោះស្រាយជាមួយឪពុកដែរទេ ក្នុងករណីនេះ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

សិទ្ធី នីកា និង ពេជ្រ សូលីកា ជាអ្នកម៉ាក់អភិជនកូន ១ ដែលកំពុងធ្វើឱ្យនារីជាច្រើនច្រណែន…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចមហាជនធ្លាប់ដឹងមកហើយថា នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមានតារាស្រីជាច្រើន មិនត្រឹមតែទទួលបានភាពជោគជ័យលើវិថីនេះប៉ុណ្ណោះទេ តែខ្លះក៏ទទួលបានភាពជោគជ័យលើមុខងារផ្សេងៗទៀតជាច្រើន ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយខ្លះបានក្លាយទៅជាថៅកែក្តោបមុខជំនួញរកស៊ីជាច្រើន ហើយខ្លះទៀតក៏បានរៀបការនឹងស្វាមីមានមុខមាត់ក្នុងសង្គមជាត្រកូលអភិជនទៀតផង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បច្ចុប្បន្ននេះ មហាជនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនក៏កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសិល្បការិនីវ័យក្មេង ២ រូប ដែលមានដូចជាតារាចម្រៀង ពេជ្រ សូលីកា និង តារាសម្តែង សិទ្ធី នីកា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដែលមិនត្រឹមតែទទួលបានភាពជោគជ័យឈរជើងលើវិថីសិល្បៈនោះទេ តែអ្នកទាំង ២ មានវាសនាខ្ពស់ បានសាងគ្រួសារយ៉ាងមានសុភមង្គល និង ក្តាប់ជំនួញជាច្រើនក្នុងដៃ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

អ្នកភូមិផ្អើលភ្លួកទឹកភ្លួកដីមកឈរស្រែកហៅនៅមុខផ្ទះ ពេលចុះមកមើល ម៉ែអ្ហើយភ្ញាក់ព្រឺតបន្ទាប់ពីឃើញរបស់ដ៏ចម្លែកនេះ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ រឿរ៉ាវប្លែកៗ អបិយជំនឿ ក៏ដូចជាខាងវិទ្យសាស្ត្រ មានរាប់មិនអស់ ដែលមនុស្សជាច្រើន ទោះបីជាអ្នកជំនាញក៏ដោយ ក៏បកស្រាយមិនទាន់ចេញដែរ។ជាក់ស្ដែងដូចពេលថ្មីៗនេះកាល កន្លងមកនេះ អ្នកភូមិបានប្រទះឃើញដានជើងមួយដូចដានជើងមនុស្ស តែវាធំខុសពីធម្មតាអ្នកភូមិនាំគ្នាសន្និដ្ឋានថាជាដានជើងខ្មោចប្រេត ក្រោយមកសមត្ថកិច្ចក៏មកធ្វើកាត្រូតពិនិត្យនឹងសង្កេត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឃើញថា ដានជើងមាន១២ដាន នឹងទំហំធំខុសពីដានជើងមនុស្សទូទៅនឹងមានតែ១២ដានទាំងដែលដីនៅមានសំនើម ហើយអ្នកភូមិជឿរថាវាជាដានជើងខ្មោចប្រេត។ បុរសម្នាក់វ័យ៦៥ឆ្នាំដែលប្រទះឃើញដានជើងនេះមុនគេបានរៀបរាប់ថា ជារៀងរាល់ព្រឹកខ្លួនតែងតែយកគោមកចងអោយស៊ីស្មៅផឹកទឹកនៅម្ដុំនេះតែថ្ងៃនេះក៏ប្រទះឃើញដានជើងចម្លែក ក៏ហៅអ្នកភូមិនាំគ្នាមកមើល ហើយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នកភូមិនាំគ្នាសន្និដ្ឋានថាច្បាស់ជាប្រេតមករកស៊ីបាយវត្តនឹងឈ្លៀតឱកាសចាប់កង្កែបនៅម្ដុំនេះផង។ស្រាប់តែមិនទាន់បានប៉ុន្មានថ្ងៃផងក៏ឮល្បីផ្អើលមួយកន្លែងទៀត ដោយអ្នកភូមិណាម៉ាំងភូមិលេខ ៤ សង្កាត់រងផាំងផាន ស្រុកបានថន ខេត្តឆៃយាភុំ បានរកឃើញស្នាមជើងមនុស្សធំខុសធម្មតាដោយវាស់ប្រវែងជិតកន្លះម៉ែត្រឬលើសពី ៤៣ សង្ទីម៉ែត្រស្នាមជើងលេចឡើងនៅលើផ្លូវ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បេតុងឆ្ពោះទៅភូមិ។ នៅមុខផ្ទះនៅភូមិ ៥៨ ភូមិ ៤ សង្កាត់ណាតាម៉ានរងអនុសាខាផាង ស្រុកបាណន់ ខេត្តឆៃយាភុំ ដែលជាផ្ទះរបស់ប៉ូលីសឈ្មោះ ដាវ ដាប់ ប៊លផង់សាផាង អាយុ ៦២ឆ្នាំជាមន្រ្តីប៉ូលីសចូលនិវត្តន៍ និងលោកស្រីទាងខាំ។ប្តីប្រពន្ធផុងសារ៉ាងបានប្រាប់ពួកគេថាមុនពេលរកឃើញស្នាមជើងដ៏ធំរបស់មនុស្សចម្លែក ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះ គឺនៅពេកព្រឹកដែលពួកគេមិនទាន់ក្រោកពីដំណេកផង ក៏មានក្មេងៗរត់ឡើងដើម្បីដាស់ឱ្យភ្ញាក់ដោយនិយាយថាមានស្នាមជើងធំ ៗរួចចុះមកក្រោមក៏ស្រាប់តែឃើញបែបនេះ។នៅលើផ្លូវបេតុងនៅមុខទ្វារចូលដោយមានបង្គោលអគ្គិសនីនៅខាងមុខផ្ទះ។ដំបូងខ្ញុំនៅតែមិនជឿថាកូនក្មេងធ្វើពុតដូច្នេះខ្ញុំហៅប្រពន្ធខ្ញុំ នោះគឺលោកស្រីទៀងទៀងបានចេញទៅមើល។ ខ្ញុំបានរកឃើញថាវាជាការពិត ដូច្នេះគាត់បានចេញមកមើល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយបានរកឃើញស្នាមជើងមួយចំនួនធំជាងមនុស្សធម្មតា។ស្នាមជើងសរុបចំនួន ៤ត្រូវបានជាប់គាំងនៅលើផ្លូវបេតុងនៅមុខទ្វារចេញចូលទាំងសងខាងនៃផ្ទះហើយភ្លាមៗនោះបានចូលហ្គីតាប៊ូស ពីព្រោះស្នាមជើងមានទំហំធំណាស់ វាមានប្រវែងជិតកន្លះម៉ែត្រឬច្រើនជាងមួយហត្ថហើយមានដានជើងដែលអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់។នៅពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាតើស្នាមជើងត្រូវបានបង្កើត ឡើងយ៉ាងដូចម្តេចទេ។ ដោយសារតែជាន់បេតុងនៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានចាក់អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។ពីការសួរអ្នកភូមិក្បែរនោះ ពួកគេជឿជាក់ថានៅយប់មុនពេលកើតហេតុស្នាមជើងត្រូវបានគេរកឃើញនៅចំណុចនេះ។ បាននិយាយថានៅយប់កើតហេតុមាន,សំឡេងឆ្កែព្រុសពេញភូមិរហូតដល់ដេក តែមិនហ៊ានចេញមកមើលទេព្រោះសំលេងលឺខ្លាំងណាស់ មុនពេលនរណាម្នាក់អាចរកឃើញ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ស្នាមជើងទាំងនេះ ដែលត្រូវបានគេជឿថាជាស្នាមជើងរបស់ខ្មោចប្រេតដែលព្យាយាមឈរហើយចង់សុំកុសលផលបុណ្យហើយមើលទៅ ទើបបន្សល់ទុកនូវដានជើងនៅមុខផ្ទះបន្ទាប់ពីនិយាយរួច ក៏នាំគ្នាបាយម្ហូបទៅប្រគេនព្រះសងឃដើម្បីបញ្ចូនកុសលនេះទៅឲ្យខ្មោចប្រេត បន្ទាប់ពីព័ត៌មានបានផ្សព្វផ្សាយពេញមួយថ្ងៃអ្នកភូមិមកពីស្រុកជាច្រើនបានផ្អើលនាំគ្នាមកបន់ស្រន់ព្រាត ដើម្បីមកសុំលេខឆ្នោត ព្រោះជិតដល់ថ្ងៃនៃការចចចាក់ឆ្នោតក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃផងដែរអ្នកភូមិជឿជាក់ថាស្នាមជើងដែលពួកគេរកឃើញទំនងជានាំមកនូវសំណាងល្អ ។ ពួកគេ អុជធូបនិងទៀនមកបូជាហើយបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខផងសុំលេខឆ្នោតផង៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ជួយស៊ែរលើកទឹកចិត្តផង!! នារី​ដ៏​ស្រស់ស្អាត​ម្នាក់​ មាន​សមត្ថភាព​អស្ចារ្យ​ អាច​សរសេរ​អក្សរ​បែប​…(មានរូបភាព)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណេះដឹងទូទៅ មកដល់សម័យ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ ដោយសារ​តែ​អ្វីៗ​ជាច្រើន​ បានកំពុងតែមានការ​វិវត្តន៍​ទៅមុខ​ឥតឈប់ឈរ​ បានធ្វើឲ្យ​មានការ​ខុសប្លែក​ និងមា​នការ​កែប្រែ​ជាខ្លាំង​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ជាក់ស្តែង​ បេីយេីងក្រឡេកមកមេីល​អក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​ ដែលកាលពីសម័យបុរាណ​នោះ គឺមានភាពខុសប្លែកគ្នាមួយចំនួនជាមួយនឹង​អក្សរ​ក្នុង​សម័យ​នេះ​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្នុង​នោះដែរ​ ចំពោះ​អក្សរ​បុរាណ​ ដែលជា​កេរ្តិ៍​​មរតក​របស់ដូនតាជំនាន់មុន​ គឺកំពុង​តែបានទទួលរងនូវការ​បាត់បង់​ជា​បន្តិច​ម្ដង​ៗ​ ក៏ព្រោះតែ​មិនសូវមានអ្នកយកចិត្តទុកដាក់​ថែរ​ក្សា​ ហេីយនឹងធ្វើ​ការ​ស្វែង​យល់​អំពី​ក្បូរក្បាច់​រចនា​អក្សរ​ និងចេះតែមានការ​កែច្នៃ​ រហូតធ្វេីអោយបាត់បង់​ទ្រង់ទ្រាយ​ដេីមផង​នោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែក​ នារីម្នាក់​ដ៏ស្រស់ស្អាត​ មាន​សមត្ថភាព​អស្ចារ្យ​ អាច​សរសេរ​អក្សរ​បែបបុរាណ​ ដែលមា​ន​លក្ខណៈ​ជា​អក្សរ​យ័ន្ត​ រួមជាមួយ​នឹង​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​យ៉ាង​ស្រស់​ស្អាត​ បានធ្វើឲ្យ​មហាជន​ជាច្រើន​ ជាពិសេស​នៅក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​ហ្វេសបុក​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មានការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ និង​កោតសរសើរ​ជាខ្លាំង​ ចំពោះ​ទឹកដៃរបស់ប្អូនស្រី។ក្នុង​នោះផងដែរ​ នារី​ដែលមានស្នាដៃម្នាក់នេះ​ មានគណនី​ហ្វេសបុក​ឈ្មោះ​ ជិន​ ស្រី​ អយុធ្យា​ ក៏បានលេីកឡេីង​ជាមតិ​យោបល់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ដែរថា៖​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ «បើសិនជាយើង​ អាចផ្លាស់ប្តូរការសរសេរអក្សរធម្មតា​ អោយមកជាអក្សរបែបបុរាណ​ មិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេ នេះគ្រាន់តែជាការសរសេរ សាកល្បងរបស់ខ្ញុំ។ បើសិនជាមានកំហុស ក្នុងការសរសេរ រឺខុសពាក្យកន្លែងណាក្តី សូមជួយកែសម្រួល ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដល់ការសរសេររបស់ខ្ញុំផង ខ្ញុំស្រឡាញ់អក្សរខ្ញុំ បើបងៗគិតថាល្អ សូមជួយ ស៊ែរ​ ប្អូនផង សរសេរដោយខ្ញុំផ្ទាល់​ ជិន អយុធ្យា»។ ចង់​ជ្រាប​ឲ្យ​កាន់តែ​ច្បាស់​ សូម​ប្រិយមិត្ត​រីករាយ​ទស្សនា​នូវ​ក្បូរក្បាច់​អក្សរ​ទាំង​នេះ​ដូចតទៅ​៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

ឃើញកូវីដ-១៩ ផ្ទុះក្នុងពិភពសិល្បៈមិនចេះចប់ Tonhorm ដាក់ផាំងៗទៅអ្នកសិល្បៈខ្លះ មួយឆ្ងាញ់មាត់…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ខណៈប្រទេសថៃរងការវាយលុយ៉ាងគំហុកពីជំងឺកូវីដ-១៩ មក ឃើញថាមានប្រជាជនមិនតិចនោះទេ ដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះ ។ អ្វីដែលសំខាន់សូម្បីតែពិភពសិល្បៈធ្លាប់តែសប្បាយអ៊ូអរក៏ប្រែជាស្ងាត់អស់ដែរ ដោយសារមានអ្នកសិល្បៈជាច្រើនបានចេញមុខប្រកាសថាខ្លួនមានវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ បន្តកន្ទុយគ្នាឥតឈប់ឈរនោះ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ដោយសារតែឃើញស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតពីជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងរង្វង់សិល្បៈមិនចេះចប់ពេក ទ្រាំមិនបានស្រាប់តែ Dj Tonhorm ចេញមុខបង្ហោះសារផាំងៗទៅកាន់អ្នកសិល្បៈថា «សូមផ្តាំផ្ញើដល់អ្នកសិល្បៈទាំងអស់ សូមមេត្តាជួយសហការគ្នាផង ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រសិនបើដឹងថាបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ ឬ ប្រយោលជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ហើយ សូមមេត្តាមិនបាច់មកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឡើយ នៅធ្វើចត្តាឡីស័កសិនតែម្តងទៅ ដោយសារតែពាក្យថាទំនួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម ហើយពាក្យសូមទោសដែលមិនធ្វើឱ្យអ្នកដទៃក្តៅក្រហាយ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ វាក៏គួរតែចេញពីមាត់អ្នកដែលមានទំនួលខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ មិនមែនមិនមានទំនួនខុសត្រូវខ្លួនឯងហើយអាងអីសូមទោសនោះទេ ដូចខ្ញុំពេលនេះអ៊ីចឹងស្ទើរតែរហែកច្រមុះហើយ ដោយសារតែពាក្យមួយម៉ាត់ថាទំនួលខុសត្រូវនេះហើយ» ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ ក្រោយពីឃើញតារាស្រី Tonhorm បង្ហោះបែបនេះភ្លាម មហាជនចូលទៅខមមិនសម្តែងការពេញចិត្តជាខ្លាំងចំពោះមតិរបស់តារាស្រីរូបនេះ ព្រោះប្រសិនបើមិនមានការទប់ស្កាត់នោះទេ ប្រទេសថៃ និង ប្រជាជនថៃទាំងអស់កាន់ផុងទៅៗហើយ ជាមួយនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះ ៕ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

សេចក្តីសុខខ្លាំងមែនទែន ….! មួយខ្លីបនេះសោចពេញភូមិជាមួយនឹងអ្នកនាង ចាន់ កែវនិមល លេងកំប្លែងជាមួយកូនស្រីមេីល១០ដងសោចទាំង១០ដង(មានវីដេអូ)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរ កាលពីយប់ ថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ កន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះ ពិធីការិនី ដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ គឺ អ្នកនាង ចាន់ កែវនិមល ស្វាមី និង ទេពី ដែលជាកូនស្រីរបស់ខ្លួន បានដឹកដៃគ្នា ទៅលំហែកកាយ ដល់ទឹកដីអាមេរិក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ទៅដល់ទីនោះភ្លាម និមល និងក្រុមគ្រួសារ​បានបង្ហោះរូបភាពស្អាតៗ បង្ហាញពីទិដ្ឋភាពនៅទីនោះ មើលហើយពិតជារំសាយអស់ទុក្ខកង្វល់ទំាងឡាយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចំណែកព្រឹកម៉ិញនេះ នាថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២១ និមល បានទំលាយវីដេអូមួយ ធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសើចរឹងពោះតំាងព្រឹកហ្មង ពិសេសមួយម៉ាត់ចុងក្រោយសួរ ទេពី ថា “ឆ្នាំរការសត្វអ្វី?”គិតមួយសន្ទុះ ស្រាប់តែ ទេពី ឆ្លើយមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីថា “សត្វសេក”។ ក្នុងនោះគេឃើញ និមល ភ្ជាប់សារទំាងអស់សំណើចថា “បង្រៀនទាំងអស់ ភ្លេចបង្រៀនរឿងហ្នឹងមួយ”។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ មើលចប់ភ្លាម ធ្វើឲ្យ ហ្វេនៗ ចាន់ កែវនិមល បានចូល comment ព្រាត ថា ៖ ក្មួយទេពី អើយក្មួយ អ៊ុំសើចឡើងហៀរទឹកភ្នែកអស់ហើយ, Mommy ដុ​​តអូនហ្អា, ចប់ហើយបង, រកា​ = សេក, សា​ហា​វ, ញាក់សាច់បោះទេពី, មានឆ្នាំសេកទៀត, ឆ្លើយយ៉ាងច្បាស់មិនចាំរកនឹកយូរ, មានឆ្នាំសេកទៀតក្មួយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More