តារាស្រីល្បីលំដាប់អន្តរជាតិ Angelina Jolie បានស្នើរសុំទិញភ្នំមួយនៅស្រុកសំឡូត គឺដោយសារតែនាងចង់យក​ទៅ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តារាសម្តែងស្រីដ៏ល្បីល្បាញ និងជាផលិតករ ភាពយន្តអាមេរិក អ្នកស្រីអែនចេលីណា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ចូលី (Angelina Jolie) ជាមាតាចិញ្ចឹមកុមារកម្ពុជា ដែលត្រូវបាន ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាប្រោស ព្រះរាជទានសញ្ជាតិកម្ពុជា ក្លាយជាពលរដ្ឋកម្ពុជា មួយរូបដែរនោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​នាពេលកន្លងទៅ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​តារាស្រីរូបនេះបានសុំទិញភ្នំមួយនៅស្រុកសំឡូត គឺដោយសារតែនាងចង់ទិញយក​ទៅ ​អភិរក្ស ​ហ្នឹងសំបូរ​​ឈើ​ល្អ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​និង​សត្វព្រៃ​ច្រើន​ណាស់​​គ្មាន​អ្នក​ណា​ម្នាក់​ហ៊ាន​ទៅ​បាញ់​សត្វ​ឬ​ទៅ​កាប់​ឈើ​ឡើយ​ព្រោះ​ខ្លាច​គ្រាប់​កាំភ្លើង​បាញ់​បែក​ប្រឡោះ​ជើង​ជាក់​ជា​ពុំ​ខាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ការស្នើរសុំបែបនេះ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បានដឹងពិតជាសាទរមែនទែន ដោយសារតែតារាស្រីល្បីលំដាប់អន្តរជាតិចិត្តល្អរូបនេះ មានចិត្តចង់ការពារ និងអភិរក្ស​សម្បត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។គួរ បញ្ជាក់ថា អ្នកស្រីអែនចេលីណា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ចូលី កើតនៅថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៧៥ នៅ ទីក្រុងឡូស អែនចេលេស (Los Angeles) សហរដ្ឋអាមេរិក ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​FIRST THEY KILLED MY FATHER – BEHIND THE SCENES – 003​DESCRIPTIONគឺជាតារាសម្តែងអាមេរិក ដែលធ្លាប់បានទទួលពានរង្វាន់ភាពយន្តប្រចាំឆ្នាំរបស់អាមេរិក និងត្រូវបានទស្សនាវដ្តី Forbesឱ្យឈ្មោះថា ជាតារាដែលរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងគេបំផុត ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងចំណោមតារាស្រីទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និង២០១១​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​អ្នកស្រីអែនចេលីណា ចូលី មានឈ្មោះ ល្បីល្បាញ ជាអ្នក ផ្សព្វផ្សាយជំនួយមនុស្សធម៌ និងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូត របស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ផ្នែកជនភៀសខ្លួន (United Nations High Commissioner for Refugees /UNHCR) អ្នកស្រីអែនចេលីណា ចូលី ត្រូវបានចាត់ទុកថា ជានារីដែលស្អាតជាងគេ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បំផុតនៅលើពិភពលោក។ ឋានៈនេះ ធ្វើឱ្យអ្នកស្រី បានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ យ៉ាងក្រាស់ក្រែលពីបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយនានា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

កូនប្រុសកត្តញ្ញូរូបនេះ បានបំពេញក្តីស្រមៃជូនឪពុកមុនពេលលោកចូលនិវត្តន៍ និងពោលពាក្យយ៉ាងមានន័យដូច្នោះថា…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រាកដជាដឹងហើយថា ឪពុកម្តាយហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងទាំងលុយកាក់ទាំងជីវិតទាំងកំលាំងកាយចិត្ត ដើម្បីអ្វីដែលគួរឱ្យចង់បានបំផុតនោះគឺភាពជោគជ័យរបស់កូនគ្រប់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះ។ ជោគជ័យមួយក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលនានាគឺថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សា និងការទទួលបរិញ្ញាប័ត្រ ជាក្តីរំភើបនិងសប្បាយរីករាយពេលដែលកូនគ្រប់គ្នាធ្វើបានជោគជ័យ និងអនាគត់ដ៍រុងរឿងសម្រាប់កូន។ឪពុកម្តាយជាច្រើនបានធ្វើដំណើរដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងថតរូបចំណាប់អារម្មណ៍ខណៈពេលដែលឈរនៅម្ខាងនៅសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្ដែក្មេងប្រុសដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សា Label វ័យក្មេងនេះឪពុកមិនអាចចូលរួមក្នុងពិធីបញ្ចប់ការសិក្សាបានទេព្រោះឪពុករវល់និងភារកិច្ចការងារ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូច្នេះពេលកូនបានទទួលបរិញ្ញាប័ត្ររួចហើយកូនប្រុសគាត់បានមកក្រាបសំពះនូចគុណបំណាច់ដ៍ថ្លៃថ្លាដែលពុករបស់គាត់ព្យាយាមតស៊ួទាំងក្តៅរងារទាំងការលំបាក។ ហ្វេសប៊ុកស៊ូវ៉ាតបានចែករំលែកចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ ខណៈពេលដែលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាវ័យក្មេងរូបនេះបានឱនក្បាលនៅជើងឪពុករបស់គាត់ជាមួយនឹងការផ្តល់សញ្ញាប័ត្រដោយនិយាយថា “ខ្ញុំបានឃើញរូបភាពហើយមានការចាប់អារម្មណ៍។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅពេលឪពុករបស់គាត់មានបេសកកម្មដើម្បីបំពេញមុខងារជាផ្លូវការវាមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញផ្កានិងថតរូបស្រស់ស្អាតនោះទេ។ កូនប្រុសដែលទទួលបានជោគជ័យ។រូបភាពនេះគឺជារង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ឪពុកមុនពេលចូលនិវត្តន៍, Pol.Lt. Kiatisak Huamrong, អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ។ បន្ទាប់ពីបានប្រកាសវាភ្លាមក្រុមអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតបានមកអបអរសាទរនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅ Red Label ។ ខណៈពេលដែលការកោតសរសើរ និងការគោរពពីមហាជនទាំងអស់៕

Read More

ក្តុកក្តួលណាស់!! ប្រពន្ធបានត្រឹម​ បង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងអួលដើម.ក ក្រោយប្តីជាទីស្រលាញ់បានបា ត់ប ង់ជី វិតដោយសារតែ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហ្វេសប៊ុក ៖ ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ក្រោយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​មរ ណភា ពរបស់បុរសម្នាក់ បានធ្វើឲ្យស្ត្រីជាប្រពន្ធ ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារ សាច់ញាតិ បងប្អូន មិត្តភក្តិ ទាំងអស់ទទួលយកស្ទើរតែពុំបាន ក្រោយពីជួបហេតុការណ៍ដ៏ រន្ធ.ត់មួយរហូត គ្រូពេទ្យជួយលែងបាន សូម្បីពាក្យលាមួយម៉ាក់ ក៏មិនអាចនិយាយមកកាន់ប្រពន្ធកូនបាន។ ដោយភ្លាមៗ មិនទាន់អាចត្រៀមចិត្តទទួលយកបាន ស្ត្រីជាភរិយា មានគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Srey Thoern ក៏បានបង្ហាញពីក្ដីឈឺ.ចា.ប់យ៉ាងខ្លាំងថា៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​«បងទៅចោលអូនចោលកូនរហូតហើយ គ្មានថ្ងៃត្រលបក្រោយទៀតឡើយ អូនដឹងថា បងនៅមើលអូនពីចំងាយរហូតនឹង តែធ្វើម៉េចបុណ្យបងសាងបងជាតិនេះជួបអូនបានតែត្រឹមនេះបងទៅឋានសុខ ផុតទុក្ខផុតភ័.យផុតក.ម្មអស់ហើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បងថាបងចង់នៅក្នុងបន្ទុបនេះណាស់ បងប្រាប់គេគ្រប់គ្នាថា បន្ទុបនេះបងខំធ្វើដោយដៃបងផ្ទាល់ ឥឡូវបងបានគេងនៅក្នុងបន្ទបនេះរហូតហើយប្ដី យើងនៅតែមិនបែកគ្នាអ៊ីចឹង អូននៅតែគិតថា បងនៅគេងឱបអូនរាល់យប់ដូចដែលបងបានគេងជិតអូនរាល់ថ្ងៃប្ដីសម្លាញ់ ចុងក្រោយបងទៅទាំងដែលមិនប្រាប់អូននិងកូនសូម្បីតែមួយមាត់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ប្ដីខ្ញុំល្អណាស់ ស្រឡាញ់ប្រពន្ធកូនណាស់ ប្ដីចិត្តល្អ ប្ដីចិត្តបានណាស់ ហេតុអីបានគេឲ្យប្ដីអាយុខ្លីបែបនេះ បងទៅឲ្យបានសុខចុះ កុំភ.យ័ពីអូននិងកូនអី អូននឹងមើលថែកូនឲ្យល្អ ដូចបងមើលថែអូននិងកូនអ៊ីចឹងណាបង អូននិងកូន ស្រឡាញ់បងណាស់ កើតជាតិណាៗ សូមឲ្យបងអាយុវែងណាប្ដី កើតជាតិក្រោយៗឲ្យយើងជួបគ្នាទៀតណា»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Sreysros Lay៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ «លឿនពេកហើយ ទទួលយកមិនចង់បានទេ ទើបខានជួបគ្នាមួយរយៈសោះ បងប្រុសល្អតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនសប្បាយរីករាយជានិច្ច មិនគួរបងទៅលឿនយ៉ាងនេះទេ សូមបងទៅឲ្យបានសុខណា កើតជាតិណាៗ សូមកុំអាយុខ្លីដូចជាតិនេះទៀត»។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញ បើតាមប្រភពពីសាច់ញាតិជនរ.ងគ្ រោះបានឲ្យដឹងថា បុរសខាងលើ មានឈ្មោះ ជា ពិដោរ បានជួបហេតុការណ៍គ្.រោះ ថ្នា.ក់ច រា.ចរ.ណ៍ដោយបង្កឡើងដោយខ្លួនឯង ជិះម៉ូតូដួ.ល បោ-ក ក្បា.លនឹងខឿនថ្នល់ បណ្ដាលឲ្យប្រេះល.លា ដ៏ នៅយប់រំលងអធ្រាត្រ ឈានចូលថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ ជោរៃភ្នំពេញ តែដោយសារស្ថានភាពធ្ង.ន់ធ្ង.រពេក ក៏បាន ស្លា.ប់ នៅព្រឹកថ្ងៃខែដដែល ស-ពត្រូវបានក្រុមគ្រួសារយកទៅបូ.ជា នៅវត្តទឹកថ្លា នៅល្ងាចថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា…

Read More

ប្តីចង់ទិញ Roll Royce មក surprise បែរចៃដន្យ មានអ្នកស៊ើបការណ៍ឲ្យ ស្រាប់តែប្រពន្ធតេទៅភ្លាម​ថា បើហ៊ានតែទិញគឺ…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហ្វេសប៊ុក ៖ ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនដែលនិយមលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ក្រោយនារីម្នាក់បានរៀបរាប់ថា ប្តីមានគោលបំណងចង់ទិញរថយន្ត Roll Royce មក Surprise តែអ្នកនាងជាភរិយាមិនសារទរ ចំពោះដំណឹងនេះទាល់តែសោះ ហើយបែរជាគំ-រាមប្ដីថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ បើហ៊ានទិញនឹងលែងលះគ្នាទៀតផង ព្រោះហេតុផលមួយចំនួន។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញ តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកនារីខាងលើ មានឈ្មោះ A Mouy A Mouy បានសរសេរពីដំណើររឿងទាំងនោះថា៖ «ប្តីចង់ទិញ Roll Royce surprise ឲ្យ ចៃដន្យមានអ្នកស៊ើបការណ៍ឲ្យ តេទៅភ្លាម បើហ៊ានទិញលែងគ្នា ព្រោះក្តីសុខរបស់ខ្ញុំ មិនមែនលើសំភារៈនិយមទេ ស្គាល់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ បើទិញដី ទិញផ្ទះ ប៉ុន្មានក៏មិនស្តាយដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សម្រាប់ខ្ញុំអាចថា ខ្ញុំសាច់កម្មខុសគេខុសឯង ចូលចិត្តហត់ ចូលចិត្តរវល់មិនចូលចិត្តលេងសំភារៈនិយម ឬមកពីខ្ញុំមានមិនទាន់ដល់ទេដឹង បានមិនទាន់ចង់បានវា ចូលចិត្តសប្បាយចូលចិត្តជីវិតសាមញ្ញ នេះជាក្តីសុខពិតរបស់ខ្ញុំ គឺឃើញស្នាមញញឹមមនុស្សជំវិញខ្លួនគឺគ្រប់គ្រាន់ អរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តប្តីសម្លាញ់ តែសុំមិនទទួលទង្វើបង ចំពោះអូនរាល់ថ្ងៃមានម្លៃជាង Roll Royce មានក្តីសុខជាងមាន Roll Royce 20 គ្រឿងទៀត Pu Mab»៕

Read More

សែនស្រណោះ!! បុរសម្នាក់ លា​ប្រពន្ធកូនទៅ​ធ្វើ​ការនៅ​កោះទើបបាន ២ថ្ងៃសោះ​ បែរជាត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់ ដោយសារតែ….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហ្វេសប៊ុក ៖ ប្រិយមិត្តជាច្រើនក្នុងបណ្តាញសង្គមមានការអាសូរជាខ្លាំង ដោយសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជូន​ចំពោះ​ក្រុមគ្រួសាររបស់ប្អូនស្រីម្នាក់ប្រេីប្រាស់​គណនី​ហ្វេសប៊ុក​ឈ្មោះ​ Ña Ña ដែលបានបាត់បង់​ឪពុក​ជាទីស្រលាញ់​ ដោយ​រូបគាត់បាន​ទទួល​មរណភាព​កាលពី​ថ្ងៃទី​៣០ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ​២០២១​ នេះ​ ដោយសារតែ​ខ្យល់​គ​ ធ្វើ​ឱ្យ​ក្រុម​គ្រួសារទាំងមូល​មាន​ក្តី​រន្ធត់​ចិត្ត​ជា​ខ្លាំង​ ចំពោះ​ការ​ចាកចេញ​ដោយគ្មានថ្ងៃ​វិល​ត្រលប់​នេះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ជាក់ស្តែង ប្រភព​ដដែល​ខាងលេី​បាន​សរសេរ​រៀបរាប់​ទាំង​ក្តី​ក្រៀមក្រំ​ថា៖​ «លេាកប៉ាលាកូនរហូតហេីយ ពេលនេះលែងមានប៉ាហៅដូចគេទៀតហេីយ​ លាកូនជារៀងរហូតហេីយ Rip pa»។ ប្រភព​ពី​សាច់ញាតិ​ឈ្មោះ​ ម៉ាក់​ សុភាព​ បាន​សរសេរ​រៀបរាប់​ថា​៖«បងអើយបង ទើបតែទៅរកសុីឆ្ងាយពីប្រពន្ធកូនបានពីថ្ងៃសោះ ប្អូនលឺដំណឹងហើយ ប្អូនស្លុតចិត្តណាស់ បងឯងទៅចោលប្រពន្ធកូនបងឯងហើយ តើឲ្យគាត់ពឹកអ្នកណាទៀត កូនៗបងឯងនៅតូចៗណាស់ អាណិតខ្លោចចិត្តពេញមួយយប់ប្អូនបិទភ្នែកនឹកឃើញតែសម្មភាពបងទេមកវិញមកបង មនុស្សល្អៗ ហេតុអីក៏អាយុខ្លីម្លេះ»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញ គណនី​ហ្វេសប៊ុក​ជាឪពុក​ដែលមា​ន​ឈ្មោះ​ សុផល​ ហង្ស​ ក៏បាន​មានការ​បញ្ជាក់​ថា៖«កូនប្រុសតែមួយគត់របស់ខ្ញុំ ផល សុភ័ក្រ បានលាចាកលោកយើងនេះហើយ បន្សល់ទុកនៅកូនតូចៗចំនួន ៤នាក់ ពេលទៅធ្វើការនៅកោះរុងបានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ដោយសារ (ខ្យល់គ) សូមកូនទៅកាន់សុគតិភពឲ្យបានសុខចុះណាកូនណា»។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

តារាស្រីមានស្វាមី មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភ ប៉ុន្តែជ្រើសប្រើជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញធម្មតា

ភ្នំពេញ៖ ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះ គេកត់សម្គាល់ឃើញមានសិល្បការិនីល្បីៗជាច្រើន បានសម្រេចចិត្តរៀបការ ខណៈការងារសិល្បៈកាន់តែជោគជ័យទៅមុខ។ បន្ទាប់ពីរៀបការកសាងគ្រួសារ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ គេក៏ឃើញជីវិតប្ដីបន្រពន្ធតារាទាំងនេះ សុទ្ធសឹងតែមានក្ដីសុខ ពោរពេញដោយសុភមង្គលខ្លាំងតែម្ដង។លើសពីនេះទៅទៀត បើក្រឡេកមើលតារាស្រីខ្មែរមួយចំនួន មានភ័ព្វសំណាងបានប្ដីអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ហើយមានយសស័ក្ដិខ្ពស់ក្នុងជួររាជការទៀតផង។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ស្វាមីតារាទាំងនេះមានមុខជំនួញក្នុងដៃច្រើនកន្លែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ទោះមានស្វាមីជាអ្នកមាន តែអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរនោះ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តារាទាំងនេះមិនព្រមប្រើជីវិតហ៊ឺហារ បង្ហោះអួតសម្ភារៈនិយម ពាក់គ្រឿងពេជ្រជ្រែកខ្លួនអួតគេឡើយ។ក្នុងនោះដែរ តារាស្រីដែលមានស្វាមី ជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើន តែនៅប្រើជីវិតរស់នៅបែបសាមញ្ញទាំងនោះមានដូចជា៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ១៖ អ្នកនាង នៅ សូនីតា គេដឹងផងដែរថា បច្ចុប្បន្នតារាសម្ដែងស្រីអ្នកនាង នៅ សូនីតា មានងារជាជំទាវ តែតារាស្រីរូបនេះនៅតែប្រើជីវិតបែបសាមញ្ញធម្មតា មិនអួតអាងរឿងឋានៈឡើយគួរឲ្យសរសើរ។ ២៖ អ្នកនាង ឌុច លីដា បើនិយាយដល់តារាសម្ដែងស្រីរាងតូចច្រឡឹងអ្នកនាង ឌុច លីដា បើទោះបានមានស្វាមីធ្វើការនៅក្នុងជួររាជការ ហើយមានឋានៈខ្ពស់ក៏ពិតមែន តែតារារូបនេះ មិនដែលបង្ហោះអួតរឿងទ្រព្យសម្បត្តិឡើយ។ ៣៖ អ្នកនាង ម៉ាក សែនសូនីតា បច្ចុប្បន្នអ្នកនាង ម៉ាក សែនសូនីតា បានរៀបការជាមួុយស្វាមីដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន ព្រមទាំងមានមុខងារក្នុងជួររាជការមានឋានៈក៏ខ្ពស់ និងជាអ្នករកស៊ីលើមុខជំនួញច្រើនកន្លែង តែតារាស្រីរូបនេះនៅតែប្រើជីវិតបែបធម្មតា មិនសូវអួតអំពីទ្រព្យឡើយ។ ៤៖ អ្នកនាង សុគន្ធ និសា កំពូលតារាចម្រៀងស្រីស្រគត់ស្រគំអ្នកនាង សុគន្ធ និសា បានរៀបការជាមួយអ្នកស្វាមីដែលមានមុខជំនួញធំក្នុងដៃ តែទោះបីជាយ៉ាងណា ក៏តារាស្រីរូបនេះ នៅតែប្រើជីវិតរស់នៅមិនសម្ញែងអួតរឿងលុយកាក់ និងមិនប្រើជីវិតហ៊ឺហារឡើយ។ ៥៖ អ្នកនាង ឱក សុគន្ធកញ្ញា បើងាកមកមើលកំពូលតារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាង ឱក សុគន្ធកញ្ញា គេដឹងដែរថានាងបានរៀបការជាមួយកូនប្រុសម្ចាស់ផលិតកម្មរស្មីហង្សមាស ដែលជាអ្នកមានទ្រពន្យសម្បត្តិច្រើន ប៉ុន្តែតារារូបនេះ មិនដែលបង្ហោះរូបអួតសម្ញែងរឿងទ្រព្យនោះឡើយ។

Read More

ភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំង!! ក្រោយពីឃើញអ្នកសុំទា.ន មានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាត ដូចទេពអប្សរ ពេលដឹងការពិតដាច់ផ្ងារ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រាកដជាឆ្ងល់ នៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក បាននាំគ្នាស៊ែរព្រោងព្រាត ពីនារីម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាត ដែលសុំទានគេ នេះប្រហែលជាករណីដែលអ្នកមិនធ្លាប់ឮពីមុនមកនោះតេ ដែលអ្នកសុំទានស្រីម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅទីក្រុង Kuala Lumpur កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុន ហើយនាងល្បីដោយសារតែនាងជាកំពូលអ្នកសុំទានដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតសឹងតែដូចតារាម៉ូដែល បន្ទាប់ពីមានអ្នកផុសរូបនាងនៅលើបណ្ដាញសង្គម។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ នៅក្នុងរូបភាពនោះ អ្នកសុំទានដ៏មានសម្រស់ស្អាតរូបនេះ មើលទៅអាយុខ្ទង់ ២០ ឆ្នាំ ហើយបានត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះជាអ្នកទានស្អាតបំផុតក្នុងរដ្ឋធានីនេះ។ខណៈដែលអ្នកលេងបណ្ដាញអិនធឺណេតជាច្រើនកំពុងបង្ហាញការអាណិតអាសូរដល់អ្នកសុំទានមហាសម្រស់នេះ ដែលសុំទាននៅចំណតរថយន្តក្រុងដើម្បីចិញ្ចឹមក្រពះ ពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅ ៦ ខែក្រោយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ តែការពិតទៅ អ្នកសុំទានមហាសម្រស់នោះ គឺជាតារាសម្ដែងស្រីឈ្មោះ Anzalna Nasir វ័យ ៣០។នាងបានដើរតួសម្ដែងធ្វើជាអ្នកសុំទាន ដើម្បីទទួលបានពិសោធន៍នៅក្នុងសង្គម ក្នុងការបង្កើនការយល់ដឹងសម្រាប់អ្នកគ្មានទីលំនៅ និងភាពក្រីក្រ ប៉ុន្ដែអ្នកគាំទ្រនៅតែមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារពួកគេមើលមិនដឹងថានាងជាតួសម្ដែង។ ដោយឡែកតារាស្រីរូបនេះក៏រៀបការរួចកាលពីឆ្នាំ២០១៦ ជាមួយនឹងកូនកំលោះឈ្មោះ Anzalna ផងដែរ៕

Read More

មិនធម្មតាមែន!! តារាសម្តែងស្រីដ៏ឆ្នើម​ប្រចាំភាពយន្តខ្មែរទាំង​ ៣រូបនេះ ត្រូវបានគេដាក់ងារឲ្យ​ថា ជាតារាស្រីដែល….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ឆ្លងកាត់នូវរបត់នៃការវិវត្តរបស់ខ្សែភាពយន្តខ្មែរ តារាស្រីដ៏ឆ្នើម៣ជំនាន់ប្រចាំខ្សែភាពយន្ត គឺលោកស្រី សាក់ស៊ីស្បោង តារាស្រីច្រើនសម្តែងតួឆ្នាស់ប្រចាំទសវត្សឆ្នាំ៦០ និង៧០ អ្នកស្រី សួស សុគន្ធថាវរី តារាស្រីឆ្នាស់ឆ្នើមប្រចាំទសវត្សឆ្នាំ៨០ និង៩០និងអ្នកស្រី ស្វែងសុជាតា តារាស្រីពហុទេពកោសល្យប្រចាំទសវត្សឆ្នាំ៩០ ឆ្នាំ២០០០ និងរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ន ត្រូវបានគេប្រសិទ្ធិនាមឲ្យថាជាតារាស្រីកាច ឆ្នាស់ ឆ្នើមប្រចាំភាពយន្តខ្មែរ ដោយសារតែទេពកោសល្យសម្តែងប្រកបដោយភាពរស់រវើក និងសមសួន ក្នុងការសម្តែងជាតួកាចឆ្នាស់បានយ៉ាងល្អ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យ៉ាងណាមិញខាងក្រោមនេះគឺជារឿង និងរូបភាពមួយចំនួនដែលតារាស្រីទាំងបីដួងនេះបានសម្តែងជាតួឆ្នាស់ ឆ្នើម សូមទស្សនាដូចតទៅ÷ ១/. លោកស្រី សាក់ស៊ីស្បោង : លោកស្រីសាក់ស៊ីស្បោង ធ្លាប់បានចូលរួមសម្តែងក្នុងរឿង វិលវិញណាបង រឿង អប្សារា រឿង រស់ដោយសប្បាយចិត្ត រឿងព្រះប្រជាកុមារ និង វាសនា​អកុសល។ ២/. អ្នកស្រីសួស សុគន្ធថាវរី : អ្នកស្រី សួស សុគន្ធថាវរី គឺជាអតីតកំពូលតារាឆ្នាស់ឆ្នើមដ៏ល្បីល្បាញក្នុងទសវត្សរ៍ ៨០-៩០។ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៧ ហើយរឿងដែលគាត់សម្តែងមានចំនួន ១១ រឿង ហើយភាគច្រើនគាត់សម្តែងជាតួកាចឆ្នាស់ឆ្នើមបានយ៉ាងសាកសមបំផុត។ ៣/.អ្នកស្រី ស្វែង សុជាតា: តារាស្រីពហុទេពកោសល្យក្នុងវិស័យសម្តែងរូបនេះក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតារាស្រីដែលសម្តែងជាតួឆ្នាស់ឆ្នើមបានសមជាងគេផងដែល ដោយនៅក្នុងនោះតារាស្រីរូបនេះបានធ្លាប់សម្តែងក្នុងរឿង មរណមាតា សម្តែងជាតួម្តាយចុង បានយ៉ាងសមឥតខ្ចោះតែម្តង៕

Read More

ស្ទើរមិនគួរអោយជឿ!!​​ គ្រប់គ្នាស្រឡាំងកាំង ពេលឃើញមុខមាត់ពិតរបស់អ្នកនាង ចោមច័ន្ទ​ មុននិងក្រោយពេលកែសម្ផស្ស…..

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ដូចដែលគ្រប់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយថា អ្នកនាង ចោម ច័ន្ទ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​បងស្រីតារាសម្ដែងស្រីដេនី ក្វាន់ និងត្រូវជាម្តាយនាង ល្អហួស ពិតជាមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាត សាច់សខ្ចី ក្រមុំសុំ ​ខ្មាស់។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​យ៉ាងណាមិញ​ រូបនាងក៏បានសារភាពប្រាប់ត្រង់ៗ ផងដែរថា ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​រូបសម្រស់របស់នាងសព្វថ្ងៃនេះគឺស្រស់ស្អាតដោយសារតែទទួលបានការវះកាត់កែសម្ផស្ស។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្មីៗ នេះ រូបនាង​ បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយសារតែអ្នកនាង ចោម​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ច័ន្ទ បានបង្ហោះរូបពីមុនពេលកែសម្ផស្សរបស់ខ្លួនដែលមានមុខមាត់ខុសប្លែកដាច់ពីពេលបច្ចុប្បន្នតែម្ដង។ ចង់ដឹងច្បាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Read More

សឹងមិនជឿនិងភ្នែក!!​ ពិធីករ និងទស្សនិកជនភ្លឺភ្នែក ក្រោយឃើញ យាយគ្រវីសក់ ដោះម៉ាស់ចេញក្នុងកម្មវិធី….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ យាយគ្រវីសក់ Sitangsu ដែលមានវ័យ ៥៩ឆ្នាំ កាន់តែមានប្រជាប្រិយ កាន់តែខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសម្រាប់សង្គមអ៊ីនធឺណិត។ ក្រោយពេលធ្វើការវះកាត់អស់ចំនួន៣ដង ដោយចំនាយលុយ ៤លានបាត បានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធើណេត ធ្វើការតាមដានជាខ្លាំង ដោយអ្នកខ្លះនិយាថា យាយគ្រវីសក់ មានមុខ ស្រដៀងនឹងតារាសម្ដែងលំដាប់កពូលរបស់ចិន Fan Bing Bing ថែមទៀតផង ដោយបានឲ្យរហ័ស្សនាមថា Fan Bing Bing Thailand ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ថ្មីៗនេះនៅថ្ងៃទី ២ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២១ យាយគ្រវីសក់ ស៊ីថាងស៊ូប៊ូថង បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនិយាយដោយបើកចំហមួយនៅលើប៉ុស្តិ៍ GMM25 ដោយនិយាយថាការវះកាត់លើកដំបូងចំណាយពេលជាង ១០ ម៉ោងដោយមានអារម្មណ៍ថាព្រលឹងចាកចេញពីរាងកាយទៅស៊ីចុងព្រលិតបាត់ទៅហើយ។​ ជាងនេះផងដែរ យាយគ្រវីសក់បាននិយាយថា ប្រសិនបើការធ្វើការវះកាត់ហើយ មិនមាននូវការប្រែប្រួលនោះទេ នោះគាត់នឹងធ្វើការចងក ជាក់ជាមិនខាន ពីព្រោះដោយសារតែសម្ដីរបស់អ្នកដែលតែងតែនិយាយបង្អាប់មកលើខ្លួន។ ប៉ុន្ដែអ្វីៗបែរជាផ្ទុយស្រលះតែម្ដងពីអ្វីដែលគាត់បានគិត។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ក្រោយពីសន្ទនាជាមួយពិធីករចប់ ពិធីករបានសុំឲ្យយាយគ្រវីសក់ធ្វើការដោះម៉ាស់ ដើម្បីបង្ហាញមុខមាត់ជូនទៅដល់ទស្សនិកជន ដែលកំពុងតែធ្វើការតាមដានខ្លួននៅលើបុស្ដិ៍ GMM25។ ក្រោយពីធ្វើការដោះម៉ាស់រួច ធ្វើឲ្យពិធីករទាំងពីរ និងទស្សនិកជន សឹងតែមិនគួរឲ្យជឿសោះថា សម្រស់របស់យាយគ្រវីសក់មានការផ្លាស់ប្ដូរស្ទើតែ360ដឺក្រេបែបនេះសោះ។សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

Read More